09:31 08.12.2021 Професійний розвиток педагогічних працівників

Положення про порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників Львівської ліцею

Прикріплені документи:

Положення ліцею Галицький про порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників.pdf

...

Положення про порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників Львівської ліцею «Галицький» Львівської міської ради розроблене на виконання вимог Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 300 зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів від 27 грудня 2019 року № 1133, листа Міністерства освіти і науки України від 04.03.2020 р. № 1/9-141 «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти». Це Положення визначає процедуру, види, форми, обсяг (тривалість), періодичність, умови підвищення кваліфікації педагогічних працівників ліцею «Галицький» Львівської міської ради, включаючи механізм оплати, умови і процедуру визнання результатів підвищення кваліфікації.

1. Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників є їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.

 

2. Педагогічні працівники ліцею зобов’язані постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність.

 

3. Педагогічні працівники мають підвищувати свою кваліфікацію щорічно, а загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації протягом п'яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких не менше 10 відсотків загальної кількості годин обов'язково повинні бути спрямовані на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з учнями з особливими освітніми потребами. Кількість годин, які педагогічний працівник присвячує своєму професійному розвитку впродовж одного року, визначається ним самостійно з урахуванням різних чинників, обставин і можливостей, у тому числі фінансових.

 

4. У разі викладання кількох навчальних предметів педагогічні працівники самостійно обирають послідовність підвищення кваліфікації за певними напрямами у міжатестаційний період у межах загального обсягу (тривалості) підвищення кваліфікації, визначеного законодавством. Підвищення кваліфікації таких працівників упродовж п'яти років має становити сукупно, за всіма посадами, які обіймає педагогічний працівник та/або навчальними предметами, не менше 150 годин.

 

5. Педагогічні працівники мають право на вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації. Конкретні види, форми, напрями та суб’єктів підвищення кваліфікації педагогічний працівник обирає самостійно на основі усвідомленого вибору напряму (напрямів) підвищення кваліфікації за результатами самооцінювання власних фахових і загальних компетентностей і педагогічної майстерності.

 

6. Пошук інформації щодо підвищення кваліфікації педагогічний працівник може здійснювати у будь-який спосіб – безпосередньо на сайтах суб’єктів підвищення кваліфікації, на різноманітних інформаційних чи спеціальних ресурсах, у тематичних групах, через запит необхідної інформації безпосередньо у суб’єкта підвищення кваліфікації тощо.

 

7. Адміністрація ліцею максимально та активно сприяє професійному розвитку та підвищенню кваліфікації педагогічних працівників на засадах, визначених нормативноправовими документами.

 

8. Основними напрямами підвищення кваліфікації педагогічних працівників є: - розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій); - формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»; (соціальні, комунікативні, особистісні, екологічні, етичні тощо (наприклад, володіти професійною термінологією; діяти в нестандартних ситуаціях; працювати в команді; дотримуватися професійної етики; запобігати конфліктним ситуаціям тощо) - психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки; - створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами (до таких дітей, зокрема, можуть бути віднесені діти з інвалідністю, обдаровані діти, діти з національних меншин, діти, які не встигають опанувати навчальну програму з різних причин тощо); - використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку; - мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентність; - розвиток управлінської компетентності.

 

9. Педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію в закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, та у інших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб.

 

10. Кожному педагогічному працівникові гарантується право підвищувати кваліфікацію в комунальному закладі післядипломної освіти, що не обмежує його право обрати іншого суб'єкта освітньої діяльності для підвищення своєї кваліфікації.

 

11. При виборі суб’єктів підвищення кваліфікації педагогічним працівникам необхідно вивчати, аналізувати і оцінювати програми підвищення кваліфікації, якість послуг з підвищення кваліфікації та перелік очікуваних результатів.

 

12. Програма підвищення кваліфікації має бути затверджена суб'єктом підвищення кваліфікації та повинна містити інформацію про її розробника (розробників), найменування, мету, напрям, зміст, обсяг (тривалість), що встановлюється в годинах та/або в кредитах ЄКТС, форму (форми) підвищення кваліфікації, перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться (загальні, фахові тощо). Кожна програма підвищення кваліфікації має бути оприлюднена на вебсайті суб'єкта підвищення кваліфікації, забезпечуючи таким чином відкритість і доступність інформації про кожну таку програму.

 

13. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників ліцею за програмами, які відповідають вимогам п.12 Положення включається до плану підвищення кваліфікації та визнається педагогічною радою школи.

 

14. Облік результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників школи для контролю виконання ними річного плану підвищення кваліфікації та вимог Закону щодо загального обсягу підвищення кваліфікації впродовж 5 років (не менше 150 годин) здійснюється заступником директора з НВР у встановленій формі (додаток 5) на підставі отриманих копій документів про підвищення кваліфікації, які зберігаються в особовій справі працівника.

 

15. Педагогічні працівники можуть самостійно у довільній формі обліковувати власні результати підвищення кваліфікації. Місце, умови та формат зберігання оригіналів документів про підвищення кваліфікації педагогічний працівник визначає самостійно.

 

16. Документ про підвищення кваліфікації має містити таку інформацію: - повне найменування суб'єкта підвищення кваліфікації (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності) фізичної особи, яка надає освітні послуги з підвищення кваліфікації (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців); - прізвище та ініціали (ініціал імені) педагогічного працівника, який підвищив кваліфікацію; - форму, вид, тему (напрям, найменування) підвищення кваліфікації та його обсяг (тривалість) в годинах та/або кредитах ЄКТС; - опис досягнутих результатів навчання; - дату видачі та обліковий запис документа про підвищення кваліфікації; - найменування посади (у разі наявності), прізвище, ініціали (ініціал імені) особи, яка підписала документ від імені суб'єкта підвищення кваліфікації та її підпис.

 

17. Планування підвищення кваліфікації педагогічних працівників на наступний календарний рік здійснюється на основі пропозицій педагогічних працівників, які подаються в друкованому вигляді (додаток 1) заступнику директора з НВР до 05 грудня поточного року.

 

18. До 10 грудня поточного року заступник директора з НВР на основі пропозицій педагогічних працівників формує орієнтовний перспективний план підвищення кваліфікації (додаток 2) та представляє його до 20 грудня поточного року на обговорення та затвердження педагогічною радою ліцею. Орієнтовний план оприлюднюється на сайті ліцею протягом двох робочих днів з дня його затвердження педагогічною радою, але не пізніше 25 грудня поточного року.

 

19. Після затвердження в установленому порядку кошторису ліцею «Галицький» ЛМР на відповідний календарний рік директор ліцею оприлюднює загальний обсяг коштів, передбачених для підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

 

20. Протягом наступних 15 календарних днів з дня отримання зазначеної інформації кожен педагогічний працівник, який має право на підвищення кваліфікації за державні кошти, подає заступнику директора з НВР у друкованому вигляді свою пропозицію до плану підвищення кваліфікації на відповідний календарний рік (додаток 1), яка має містити інформацію про - тему (напрям, найменування) відповідної програми (курсу, лекції, модуля тощо), - форму (форми), - обсяг (тривалість), - суб'єкта (суб'єктів) підвищення кваліфікації, - вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення) або про безоплатний характер надання такої освітньої послуги.

 

21. У разі невідповідності пропозиції педагогічного працівника зазначеним вимогам, така пропозиція не розглядається педагогічною радою.

 

22. Пропозиції педагогічних працівників розглядає педагогічна рада ліцею та рекомендує для включення до плану підвищення кваліфікації на відповідний календарний рік. За згодою педагогічного працівника його пропозиція може бути уточнена або змінена, зокрема з урахуванням обсягу видатків, передбачених на підвищення кваліфікації.

 

23. За результатами розгляду педагогічна рада закладу освіти затверджує план підвищення кваліфікації на відповідний календарний рік у межах коштів, затверджених у кошторисі закладу освіти за всіма джерелами надходжень на підвищення кваліфікації на відповідний календарний рік (за винятком коштів самостійного фінансування підвищення кваліфікації педагогічними працівниками).

 

24. До плану підвищення кваліфікації можуть включатися форми й види підвищення кваліфікації, що здійснюються педагогічним працівником за власні кошти чи з інших джерел, не заборонених законодавством, тобто безоплатно для педагогічного працівника, та не здійснюються за рахунок бюджетних коштів.

 

25. Педагогічні працівники мають право на підвищення кваліфікації як згідно з планом, так і поза межами плану підвищення кваліфікації на відповідний календарний рік. Поза межами плану відбувається підвищення кваліфікації за рахунок самостійного фінансування педагогічним працівником. Обсяг підвищення кваліфікації «поза межами плану» може бути зарахований на загальних засадах до встановленого мінімального обсягу годин на підвищення кваліфікації. Для такого зарахування підвищення кваліфікації має відповідати вимогам, визначеним Положенням. Підвищення кваліфікації, що відбувається понад 150 годин, є добровільною справою педагогічного працівника і не потребує будь-якого регулювання, визнання чи контролю з боку адміністрації ліцею.

 

26. План підвищення кваліфікації ліцею «Галицький» Львівської міської ради на відповідний календарний рік включає: - список педагогічних працівників, які повинні пройти підвищення кваліфікації у цьому році, - теми (напрями, найменування), - форми, - види, - обсяги (тривалість) підвищення кваліфікації (у годинах або кредитах ЄКТС), - перелік суб'єктів підвищення кваліфікації, - строки (графік), - вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення) або примітку про безоплатний характер надання такої освітньої послуги чи про самостійне фінансування підвищення кваліфікації педагогічним працівником (додаток 3).

 

27. План підвищення кваліфікації може бути змінено протягом року після погодження на черговому засіданні педагогічної ради у випадку: - прийняття на роботу педагогічного працівника; - звільнення педагогічного працівника; - тривалого лікування педагогічного працівника; - перебування у соціальній відпустці (за заявою).

 

28. За погодженням педагогічного працівника, керівника закладу освіти і суб'єкта підвищення кваліфікації в довільній формі строки підвищення кваліфікації цього працівника протягом відповідного календарного року можуть бути уточнені без внесення змін до плану підвищення кваліфікації.

 

29. Відповідно до плану підвищення кваліфікації директор ліцею забезпечує укладання договорів між закладом освіти та суб’єктом (суб’єктами) підвищення кваліфікації про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації на відповідний календарний рік.

 

30. Педагогічні працівники ліцею щороку не пізніше 20 грудня інформують заступника директора з НВР про стан проходження підвищення кваліфікації у поточному році з додаванням копій отриманих документів про підвищення кваліфікації.

 

31. Результати підвищення кваліфікації у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання і підтвердження.

 

32. Результати підвищення кваліфікації педагогічного працівника у інших суб'єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб визнаються рішенням педагогічної ради ліцею «Галицький» ЛМР.

 

33. Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації передбачає:

 

33.1. відповідність програми підвищення кваліфікації та документа про підвищення кваліфікації вимогам Положення;

 

33.2. подача педагогічним працівником протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації заступнику директора з НВР клопотання до педагогічної ради про визнання результатів підвищення кваліфікації (додаток 4) та оригіналу і копії документа про проходження підвищення кваліфікації;

 

33.3. розгляд клопотання відбувається на плановому черговому засіданні педагогічної ради;

 

33.4. педагогічна рада заслуховує педагогічного працівника щодо якості реалізації програми підвищення кваліфікації, результатів підвищення кваліфікації, дотримання суб’єктом підвищення кваліфікації умов договору та приймає рішення про визнання або невизнання результатів підвищення кваліфікації;

 

33.5. у випадку невизнання результатів підвищення кваліфікації педагогічна рада ліцею «Галицький» ЛМР надає рекомендації педагогічному працівнику щодо повторного підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації та/або приймає рішення щодо неможливості подальшого включення такого суб’єкта підвищення кваліфікації до плану підвищення кваліфікації закладу освіти до вжиття ним дієвих заходів з підвищення якості надання освітніх послуг.

 

34. Окремі види діяльності педагогічних працівників можуть бути визнані педагогічною радою ліцею як підвищення кваліфікації:

 

34.1. Результати (методичні або навчальні посібники, авторські навчальні курси, електронні освітні ресурси, які схвалені для використання в закладах освіти) інформальної освіти (самоосвіти) педагогічних працівників, які мають науковий ступінь та/або вчене, почесне чи педагогічне звання «учитель-методист», визнаються педагогічною радою як підвищення кваліфікації педагогічних працівників та зараховуються відповідно до визнаних результатів не більше 30 годин на рік.

 

34.2. У випадку підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти) для визнання та зарахування підвищення кваліфікації педагогічною радою замість документа про підвищення кваліфікації педагогічні працівники можуть подати на розгляд педагогічної ради творчу роботу, персональну розробку електронного освітнього ресурсу, методичні, навчальні посібники, авторські навчальні курси, що виконані в процесі (за результатами) підвищення кваліфікації та оприлюднені на вебсайті закладу освіти і схвалені для використання в освітньому процесі. Обсяг (кількість годин) підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти визначається педагогічною радою за звітом педагогічного працівника про набуття нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань, але не більше 30 годин на рік.

 

34.3. Здобуття першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти, третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня або наукового рівня вищої освіти вперше або за іншою спеціальністю в межах професійної діяльності або галузі знань визнається як підвищення кваліфікації педагогічних працівників та зараховується в обсязі 30 годин на рік. Таке визнання відбувається одноразово (у рік подання до закладу освіти відповідного диплому про вищу освіту). Вища освіта, здобута особою до прийняття на посаду педагогічного працівника, не може бути зарахована як підвищення кваліфікації.

Оголошення

Mediahouse

Новини розділу Професійний розвиток педагогічних працівників

...
21:16 26.01.24 Професійний розвиток педагогічних працівників
Орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2024 рік
...
17:53 28.12.23 Професійний розвиток педагогічних працівників
Атестація 2023-2024 н.р.