07:14 11.12.2021 Статут та структура

Статут Ліцею «Галицький» Львівської міської ради (Нова редакція)

Прикріплені документи:

Статут.pdf

...

1. Загальні положення

1.1. Ліцей "Галицький" Львівської міської ради (далі - Ліцей) єправонаступником Навчально-виховного комплексу "Школа-гімназія "Галицька", яка була створена згідно з ухвали сесії Львівської міської ради від 15.05.2008 року № 1779 "Про реорганізацію Львівської загальноосвітньої

середньої школи № 19", розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 30.07.2008 р. № 770/0/5-08 "Про створення навчальновиховного комплексу "Школа-гімназія "Галицька", знаходиться у комунальній формі власності Львівської міської ради.

1.2. Повне найменування: Ліцей "Галицький" Львівської міської ради.

1.3. Скорочене найменування: Ліцей "Галицький".

1.4. Юридична адреса: 79019, місто Львів, вул.Замкова,4,

тел. (032)-255-36-40, (032)-260-30-75, веб-сторінка http://www.nvkhalvtska.lviv.sch.in.ua

1.5. Ліцей є юридичною особою, має печатку зі своїм найменуванням, штамп, бланк, ідентифікаційний код, вивіску встановленого зразка, має власну символіку і атрибутику: прапор, гімн, емблему, значок, тощо.

1.6. Засновником Ліцею є Львівська міська рада (надалі - Засновник), виконавчим органом Львівської міської ради, що реалізує державну політику у галузі освіти та виховання є управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (надалі - Управління освіти).

Ліцей підпорядкований відділу освіти Галицького та Франківського районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (надалі - Відділ освіти), який здійснює безпосереднє управління Ліцеєм.

1.7. Головною метою Ліцею є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.8. Головними завданнями Ліцею є:

-сприяння в реалізації державної політики у галузі освіти з врахуванням особливостей соціально-культурного середовища м.Львова;

-забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

-виконання Державних стандартів початкової, базової і профільної освіти;

-виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

-формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного

самовизначення;

-виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

-розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

-реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

-формування в учнів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;

-створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.9. Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, наказами Управління освіти та Відділу освіти, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.10. Ліцей самостійно приймає рішення і здійснює свою діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством і власним Статутом.

1.11. У Ліцеї визначена українська мова навчання.

1.12. Ліцей є закладом загальної середньої освіти І-ІИ ступенів та реалізує освітні програми на всіх рівнях загальної середньої освіти.

1.13. У Ліцеї запроваджено поглиблене вивчення окремих предметів. У 10-12 класах запроваджується поглибленим вивченням предметів суспільнотух'анітарного та природничо-математичного профілів.

1.14. Класи у Ліцеї формуються згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно- гігієнічним вимогам для здійснення освітнього протесу та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до Ліцею.

1.15. Ліцей може створювати у своєму складі класи (групи) з вечірньою з точною), дистанційною формою навчання, класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів, спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

1. 16. У відповідності до законодавства, що регулює суспільні відносини, зшчнкають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту,

Ліцей забезпечує початкову, базову та профільну середню освіту.

1.17. Освітній процес у Ліцеї здійснюється за груповою та йчлнвідуальною формами навчання, положення про які затверджує

детальний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

Бажаючим надається право і створюються умови для прискореного закінчення Ліцею, складання іспитів екстерном.

1.18. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються Засновником.

1.19. Взаємовідносини Ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними та діючим законодавством.

2. Зарахування учнів до Ліцею та їх відрахування

1.1. Зарахування учнів до Ліцею здійснюється на основі чинних

нормативно-правових актів в галузі “Освіта”. Зарахування учнів до початкової

школи Ліцею здійснюється, як правило, з 6 років.

 

Повний текст статуту у прикріпленому файлі (тут)

Новини розділу Статут та структура