13:53 09.12.2021 Охорона праці

Посадова інструкція бібліотекаря

...

1. Загальні положення

1.1 Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква¬ліфікаційної характеристики завідувача бібліотеки і бібліотекаря, Кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 665 від 01 червня 2013 року.

При розробці інструкції враховані рекомендації про організацію охорони праці в загальноосвітніх закладах освіти.

1.2. Бібліотекар призначається і звільняється з посади наказом директора ліцею «Галицький» ЛМР.

1.3. Бібліотекар повинен мати вищу або середню спеціальну про¬фесійну освіту (без вимог до стажу роботи) чи загальну середню освіту, курсову підготовку і стаж роботи на посаді бібліотекаря не менше ніж 3 роки.

1.4. Бібліотекар підпорядковується директору та заступникам ди¬ректора ліцею «Галицький» з навчально-виховної роботи.

1.5. Під час виконання посадових обов'язків керується: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо бібліотечної справи; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; законодавство України про культуру, освіту і бібліотечну справу; постанови Уряду України з питань розвитку культури; керівні документи органів управління освітою з питань бібліотечної роботи; прави¬ла організації бібліотечної роботи, обліку, інвентаризації; вимоги до оснащення та обладнання бібліотеки, підсобних приміщень; основи роботи з текстовими редакторами, електронними таблицями, електронною поштою та браузерами; правила внутрішнього трудового розпорядку освітнього закладу; правила з охорони та гігієни праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки.

 

2. Завдання та обов’язки

2.1. Організовує роботу бібліотеки ліцею «Галицький», формування, облік і збереження бібліотечного фонду.

2.2. Складає каталоги, картотеки, довідники, тематичні списки та огляди літератури.

2.3. Обслуговує учнів і працівників школи на абонементі й у читальному залі, організовує і здійснює пов'язану з цим інфор¬маційну роботу (виставки, оформлення вітрин та інші заходи щодо пропаганди книг); здійснює підбір літератури на вимогу читачів; організовує читацькі конференції, літературні вечори та інші масові заходи; пропагує читання як форми культурного дозвілля та інте-лектуального розвитку.

2.4. Веде облік роботи бібліотеки і подає відповідну звітність.

2.5. Приймає книжкові фонди на відповідне зберігання за ак¬том та разовими документами і веде відповідний облік, бере участь в інвентаризації книжкових фондів, списанні застарілої і знищеної літератури з визначених причин та відповідно до чин¬них норм.

2.6. Здійснює у встановленому порядку заходи щодо компенсу¬вання шкоди, завданої книжковому та іншим фондам бібліотеки з вини читачів (користувачів) чи пов'язаної з нестачею, втратою або псуванням книг.

2.7. Встановлює і підтримує зв'язки з іншими бібліотеками, орга¬нізовує міжбібліотечний обмін.

2.8. Оформляє передплату школи на періодичні видання, конт¬ролює їх доставку.

2. 9. Здійснює заходи щодо забезпечення бібліотеки необхідним обладнанням.

2.10. Дотримується правил з охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту; стежить за належним санітарним станом приміщень і фондів бібліотеки.

2.11. Бібліотекар розробляє інструкції з охорони праці по видах робіт, які проводяться в бібліотеці.

 

3. Права

Бібліотекар має право:

3.1. Давати обов'язкові для виконання вказівки учням і праців¬никам ліцею «Галицький» з питань, які стосуються дотримання правил користу¬вання бібліотечними фондами.

3.2. Контролювати й спрямовувати роботу прибиральника служ¬бових приміщень і робітника з обслуговування і поточного ремон¬ту приміщень, споруд та обладнання бібліотеки.

3.3. Розробляти правила користування бібліотекою та іншу регла¬ментуючу документацію, що затверджується директором ліцею.

3.4. Визначати згідно з правилами користування бібліотекою вид і розмір компенсаційного збитку, нанесеного користувачем.

3.5. Брати участь в управлінні ліцеєм в порядку, передбаченому Ста¬тутом ліцею «Галицький» ЛМР з пра¬вом дорадчого голосу.

3.6.  На захист професійної честі та гідності.

3.7. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, які містять оцін¬ку його діяльності, давати відповідні пояснення.

3.8. Захищати свої інтереси самостійно або через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування.

3.9. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду¬вання, за виключенням випадків, передбачених законом.

3.10. Підвищувати свою кваліфікацію.

3.11. Атестуватися згідно з чинним Положенням про атестацію на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації.

3.12. Користуватися відпустками, надбавками, різними видами пільг та заохочень, гарантіями та правами,  передбаченими чинним законодавством.

 

 

4. Відповідальність

У визначеному законодавством України порядку бібліотекар несе відповідальність за:

4.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при¬чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора ліцею «Галицький» та інших локальних нор¬мативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструк¬цією, в тому числі за невикористання наданих йому прав, бібліоте¬кар несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

4.2. За безпечний  та належ¬ний санітарний стан приміщення.

4.3. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку бібліотекар може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України «Про освіту». Звільнення за цей вчинок не є мірою дисциплінарної відповідальності.

4.4. За нанесені ліцею чи учасникам навчального процесу збитки у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків бібліотекар несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, визна¬чених трудовим чи цивільним законодавством.

 

5. Повинен знати

5.1. Основні нормативні документи про освіту, про роботу бібліотек ЗЗСО.

5.2. Основи трудового законодавства.

5.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5.4. Основні положення закону «Про охорону праці», нормативні документи з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

5.5. Основні правила вибухонебезпеки і вибухозахисту.

5.6. Основні правила пожежної і електробезпеки.

5.7. Правила гігієни праці і виробничої санітарії.

5.8. Правила надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.

5.9. Правила користування засобами пожежогасіння та індивідуаль¬ного захисту.

5.10. Шляхи і правила евакуації.

5.11. Вимоги до ведення бібліотечної документації в ЗЗСО.

5.12. Форми і методи роботи з читачами різних категорій.

5.13. Засоби популяризації книги і читання.

5.14. Зміст навчально-виховної роботи ліцею.

 

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

6.1. Працює в режимі за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором ліцею «Галицький» за поданням за¬ступника директора з навчально-виховної роботи.

6.2. Бере участь в обов'язкових планових загальношкільних заходах, самостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов'язками.

6.3. Може бути залучений за розпорядженням заступника дирек¬тора з навчально-виховної роботи до заміни тимчасово відсутніх учителів і вихователів у межах нормативної тривалості свого робо¬чого часу з додатковою погодинною оплатою педагогічної роботи.

6.4. Одержує від адміністрації ліцею матеріали нормативно-право¬вого і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами. 

6.5. Працює в тісній взаємодії з учителями, батьками учнів (осо¬бами, які їх заміняють); систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетентності, з адміністрацією і педагогічними праців¬никами.

 

Новини

...
18:13 25.02.2024 Місто
...
17:53 25.02.2024 Життя школи
Наші дев'ятикласники приєдналися до Парламентського онлайн-уроку
...
20:56 22.02.2024 Спорт
Наші вчителі готуються до відбору в Лігу вчителів
...
20:30 22.02.2024 Залучення батьків до освітнього процесу
Цього тижня у нашому ліцеї була важлива подія
...
22:00 21.02.2024 Життя школи
Сьогодні для учнів 9-А класу наукова співробітниця Музею Гідності у Львові Олена Чебелюк провела екскурсію
...
21:46 21.02.2024 Життя школи
...
22:58 20.02.2024 Життя школи
Учні початкової школи сьогодні мали неймовірну можливість відвідати Львівську національну філармонію
...
22:41 20.02.2024 Життя школи
...
21:05 16.02.2024 Життя школи
Продовжуємо співпрацю з організацією AIESEC
...
20:34 16.02.2024 Життя школи
Незабутній день у Львівській обласній бібліотеці для дітей

Оголошення

Mediahouse