16:28 09.12.2021 Охорона праці

Посадова інструкція юрисконсульта

...

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква¬ліфікаційної характеристики юрисконсульта.

При розробці інструкції враховані рекомендації про організацію охорони праці в загальноосвітніх закладах освіти.

1.2. Юрисконсульт призначається на посаду і звільняється з неї директором ліцею. На посаду юрисконсульта признача¬ються особи, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи

1.3. Юрисконсульт підпорядковується безпосередньо дирек¬тору ліцею «Галицький» ЛМР.

1.4. Юрисконсульт, згідно кваліфікаційної характеристики Довідника кваліфікаційних характеристик професій розроблює або бере участь у розробленні документів правового характеру. Здійснює методичне керівництво правовою роботою в ліцеї, надає правову допомогу працівникам, бере участь у підготовці обґрунтованих відповідей у разі відхилення претензій. Готує матеріали про розкрадання, розтрати, нестачі, порушенні законодавства та про інші правопорушення для подання їх до арбітражних, слідчих і судових органів, здійснює облік і зберігання судових і арбітражних справ, які перебувають у виконанні або закінчені судочинством. 

Бере участь у розробленні і виконанні заходів для зміцнення господарського розрахунку, договірної, фінансової і трудової дисципліни, забезпечення зберігання власності підприємства. Проводить вивчення, аналіз і узагальнення результатів розгляду претензій судових і арбітражних справ, а також вивчає практику укладення і виконання договорів з метою розроблення відповідних пропозицій для усунення виявлених недоліків і поліпшення господарсько-фінансової діяльності закладу. Відповідно до заданого порядку оформляє матеріали щодо притягнення працівників до дисциплінарної і матеріальної відповідальності.

Бере участь у роботі з укладення господарських договорів, підготовки висновків про їх юридичну обґрунтованість, розробленні умов колективних договорів, а також розгляді питань про дебіторську і кредиторську заборгованість. Контролює своєчасність подання довідок, розрахунків, пояснень та інших матеріалів для підготовки відповідей на претензії. Готує разом з іншими підрозділами пропозиції про зміну чинних або відміну тих наказів, що втратили чинність, та інших нормативних актів, які були видані в навчальному закладі.

Веде довідково-інформаційну роботу з питань законодавства і нормативних актів, застосовуючи технічні засоби, а також облік чинного законодавства та інших нормативних актів, робить позначки про їх скасування, зміни та доповнення. Бере участь у підготовці висновків щодо правових питань, які виникають у діяльності, проектів нормативних актів, які надходять на відгук, а також у розробленні пропозицій для удосконалення діяльності закладу.  Провадить роботу з правової пропаганди, ознайомлює посадових осіб підприємства з нормативними актами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві. Дає довідки і консультації працівникам підприємства про сучасне чинне законодавство, а також висновки з організаційно-правових та інших юридичних питань, надає допомогу з оформлення документів і актів майново-правового характеру. 

1.5. Повинен знати: законодавчі акти, що регламентують виробничо-господарчу і фінансову діяльність навчального закладу, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються правової діяльності; чинне законодавство; цивільне, трудове, фінансове, адміністративне право; податкове законодавство; порядок ведення обліку і складання звітів господарсько-фінансової діяльності в ліцеї; порядок систематизації, обліку і ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій; порядок укладення та оформлення господарських договорів; основи економіки, організації праці й управління; засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв’язку; правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту, а також Статут і Правила внут¬рішнього трудового розпорядку ліцею «Галицький»  і цією Інструкцією. 

 

2.  Посадові обов'язки

2.1. Здійснювати методичне керівництво правової роботи в навчальному закладі, надавати правову допомогу працівникам.

2.2. Надавати висновки про відповідність чинному законодавству проектів наказів, положень, розпоряджень та інших документів підприємства.

2.3. Брати участь у роботі по оформленню господарських договорів, готувати висновки про їх юридичну спроможність.

2.4. Розробляти проекти колективних договорів.

2.5. Своєчасно оформляти і подавати на державну реєстрацію зміни до статутних документів закладу освіти.

2.6. Складати позовні заяви, захищати інтереси навчального закладу у суді.

2.7. Консультувати працівників підприємства і клієнтів з питань чинного законодавства.

2.8. Готувати обґрунтовані відповіді на претензії. Аналізувати та узагальнювати результати розгляду претензій судових і арбітражних справ.

2.9. Оформлювати матеріали про залучення працівників до дисциплінарної і матеріальної відповідальності.

2.10.     Вести довідково-інформаційну роботу із законодавства і нормативних актів із застосуванням технічних засобів. А також облік змін чинного законодавства та інших нормативно-правових актів, що затверджуються.

2.11.     Проводити роботу по ознайомленню посадових осіб ліцею з нормативними актами, що стосуються їх діяльності, а також про зміни в чинному законодавстві.

2.12.     Складати разом з адміністрацією колективний договір.

2.13.     Сприяти оформленню документів та актів майново-правового характеру.

2.14.     Здійснювати облік і зберігання судових та арбітражних справ, що знаходяться у провадженні і закінчені виконанням.

2.15.     Організовувати, документально оформлювати роботу з тендерами та на платформі Prozoro у співпраці з директором та бухгалтерами.

 

4. Права

Юрисконсульт має право:

4.1. Вимагати від працівників ліцею, а в разі необхідності й від адміністрації необхідну інформацію і матеріали, а також пояснення щодо причин затримки виконання доручень, які взяті на контроль.

4.2. Приймати участь в обговоренні питань які стосуються виконання ним посадових обов’язків.

4.3. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи.

4.4. Захищати інтереси підприємства в державних органах і судах.

4.5. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні умов посадової інструкції.

4.6. Вимагати від виконавців доопрацювання документів, підго¬товлених з порушенням встановлених правил складання й оформ¬лення документів.

4.7. Вступати у відносини з підрозділами сторонніх установ і організацій для вирішення оперативних питань. 

4.8.  Представляти інтереси ліцею в сторонніх організаціях з питань.

4.9.  На захист професійної честі та гідності.

4.10. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, які містять оцін¬ку його діяльності, давати відповідні пояснення.

4.11. Захищати свої інтереси самостійно або через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування.

4.12. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду¬вання, за виключенням випадків, передбачених законом.

4.13. Підвищувати свою кваліфікацію.

4.14. Користуватися відпустками, надбавками, різними видами пільг та заохочень, гарантіями та правами,  передбаченими чинним законодавством.

5.  Відповідальність

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при¬чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку ліцею «Галицький», законних розпоряджень директора та інших локальних нор¬мативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструк¬цією, в тому числі за невикористання наданих прав, юрисконсульт несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

5.2. За завдані ліцею чи учасникам навчального процесу у зв'яз¬ку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки юрисконсульт несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

 

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Юрисконсульт:

6.1. Працює в режимі нормованого робочого дня за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня.

6.2. Взаємодіє в процесі своєї діяльності з педагогічним, адміні¬стративним і обслуговуючим персоналом з юридичних питань.