13:53 09.12.2021 Охорона праці

Посадова інструкція бухгалтера (головного бухгалтера)

...

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква¬ліфікаційної характеристики бухгалтера і головного бухгалтера. При розробці інструкції враховані рекомендації про організацію охорони праці в загальноосвітніх закладах освіти.

1.2. Бухгалтер (головний бухгалтер) призначається на посаду і звільняється з неї директором ліцею «Галицький» з числа осіб, які мають вищу професійну (економічну, фінансово-економічну) освіту і стаж фінан¬сово-бухгалтерської (фінансово-економічної) роботи на керівних посадах не менше ніж 5 років. Як виняток, на посаду бухгалтера може бути призначена особа з середньою професійною (економіч¬ною) освітою, спеціальною підготовкою за встановленою програ¬мою.

1.3. Бухгалтер повинен знати: 

 - законодавство про бухгалтерський облік; 

 - постанови, розпорядження, накази, інші керівні, методичні і нормативні матеріали фінансових і контрольно-ревізійних органів з питань організації бухгалтерського обліку і складання звітності, а також ті, які стосуються господарсько-фінансової діяльності школи; 

 - цивільне право, фінансове, податкове і господарське законодавство; структуру школи, стратегію і перспективи її розвитку; 

 - положення й інструкції з організації бухгалтерського обліку у школі, правила його ведення; 

 - порядок оформлення операцій і організацію документообігу за ділянками обліку; 

 - форми і порядок фінансових розрахунків; 

 - методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності школи, виявлення внутрішньогосподарських резервів; 

 - порядок приймання, оприбуткування, збереження і витрачання коштів, товарно-матеріальних і інших цінностей; 

 - правила розрахунку з дебіторами і кредиторами; 

 - умови оподаткування юридичних і фізичних осіб; 

 - порядок списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат; 

 - правила проведення інвентаризацій коштів і товарно-матеріальних цінностей; 

 - порядок і терміни складання бухгалтерських балансів і звітності; 

 - правила проведення перевірок і документальних ревізій; 

 - сучасні засоби комп'ютерної (обчислювальної) техніки і можливості їх застосування для виконання обліково-обчислювальних робіт та аналізу виробничо-господарської і фінансової діяльності школи; 

 - передовий вітчизняний і закордонний досвід удосконалення організації бухгалтерського обліку; 

 - законодавство про працю; 

 - правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а також Стату¬том і Правилами внутрішнього трудового розпорядку ліцею «Галицький», цією Інструкцією.

 

2. Завдання та обов’язки

2.1. Організація бухгалтерського обліку господарсько-фінансо¬вої діяльності ліцею «Галицький».

2.2. Контроль за економним використанням матеріальних, тру¬дових і фінансових ресурсів, збереження майна ліцею «Галицький».

2.3.  Забезпечення раціональної організації обліку і звітності в ліцеї за допомогою максимальної механізації обліково-обчислю¬вальних робіт, використання прогресивних форм і методів бухгал-терського обліку й контролю.

2.4. Керування розробкою і здійсненням заходів, спрямованих на до¬тримання державної фінансової дисципліни.

2.5. Здійснення прийому первинної документації з відповідних діля¬нок бухгалтерського обліку, контроль за нею і підготовка її до об рахункової обробки.

2.6.  Ведення обліку коштів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов'язані з їхнім рухом, ведення обліку витрат виробництва й обігу, виконання робіт, реалізації продукції, результатів господарсько-фінансової діяльності ліцею, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій.

2.7. Контроль законності, своєчасності і правильності оформ¬лення документів.

2.8. Складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівар¬тості продукції, робіт (послуг), розрахунок заробітної плати, тари¬фікація педагогічних працівників.

2.9. Здійснення нарахування і перерахування платежів до дер¬жавного бюджету, внесків на державне соціальне страхування, коштів на фінансування капіталовкладень, заробітної плати пра-цівників школи, податків та інших виплат і платежів, погашення у встановлені терміни заборгованостей банкам за позики, а також відрахування коштів у фонди економічного стимулювання та інші фонди.

2.10. Здійснення економічного аналізу господарсько-фінансової діяль¬ності за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлен¬ня внутрішніх господарських резервів, усунення витрат і невироб¬ничих затрат.

2.11. Вживання заходів щодо запобігання виникненню нестач, незаконному витрачанню коштів і товарно-матеріальних цінно¬стей, порушенням фінансового і господарського законодав¬ства.

2.12. Участь у проведенні інвентаризації коштів, товар¬но-матеріальних цінностей, розрахунків і платіжних зобов'язань.

2.13. Оформлення документів з нестач і крадіжок коштів і товарно-матеріальних цінностей, передає в разі необхідності ці документи до слідчих і судових органів.

2.14. Ведення роботи щодо забезпечення суворого дотримання штат¬ної, фінансової і касової дисципліни, адміністративно-господарсь¬ких та інших витрат, законності списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості та інших витрат, збережен¬ня бухгалтерських документів, а також оформлення і здачі їх у вста¬новленому порядку до архіву.

2.15.  Своєчасне складання необхідної бухгалтерської звітності і подання її у встановлені терміни до відповідних органів.

2.16. Розробка і впровадження раціональних методів ведення об¬лікової документації, впровадження засобів механізації обліково-об¬числювальних робіт.

2.17. Надання працівникам ліцею методичну допомогу з питань обліку, контролю, звітності й економічного аналізу.

2.18. Відповідає за дотриманням у приміщеннях бухгалтерії протипожежних, санітарних правил, гігієни та охорони праці, норм безпечної експлуатації обчислювальної, іншої використовуваної техніки.

2.19. При потребі розробляє інструкції з охорони праці по видах робіт, які стосуються роботи бухгалтерії.

 

3.  Права

Бухгалтер має право:

3.1. Давати працівникам ліцею «Галицький» обов'язкові для виконання розпорядження щодо документального оформлення господарських операцій і подання до бухгалтерії необхідних документів та відо¬мостей.

3.2.  Підписувати нарівні з директором фінансові доку¬менти. Без підпису бухгалтера грошові й розрахункові документи, фінансові та кредитні зобов'язання вважаються недійсними і не по¬винні прийматися до виконання.

3.3. Перевіряти фінансову і звітну документацію всіх підрозділів ліцею «Галицький» ЛМР.

3.4.Запитувати й одержувати необхідні матеріали і документи, які стосуються діяльності бухгалтера. 

3.5. Вступати у відносини з підрозділами сторонніх установ і організацій для вирішення оперативних питань виробничої діяльності, що входять до компетенції бухгалтера. 

3.6.  Представляти інтереси ліцею в сторонніх організаціях з питань, які належать до компетенції бухгалтера.

3.7.  На захист професійної честі та гідності.

3.8. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, які містять оцін¬ку його діяльності, давати відповідні пояснення.

3.9. Захищати свої інтереси самостійно або через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування.

3.10. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду¬вання, за виключенням випадків, передбачених законом.

3.11. Підвищувати свою кваліфікацію.

3.12. Користуватися відпустками, надбавками, різними видами пільг та заохочень, гарантіями та правами,  передбаченими чинним законодавством.

 

4.  Відповідальність

4.1. Бухгалтер несе відповідальність за формування облікової політики, ведення бухгалтерського обліку, своєчасного подання повної і достовірної бухгалтерської звітності та інформацію про стан фінансово-господарської діяльності. У разі виконання бухгалтером обов'язків касира з ним укладається договір про повну матеріальну відповідальність. 

4.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при¬чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку ліцею «Галицький», законних розпоряджень директора та інших локальних нор¬мативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструк¬цією, в тому числі за невикористання наданих прав, бухгалтер несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

4.3. За завдані ліцею чи учасникам навчального процесу у зв'яз¬ку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки бухгалтер несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

4.4. У випадку виникнення між директором і бухгалтером розбіжностей у поглядах на здійснення окремих господарських опе¬рацій документи щодо них можуть бути прийняті до виконання з письмового розпорядження директора ліцею, який несе повну відпо¬відальність за наслідки здійснення таких операцій.

4.5. За безпечний  та належ¬ний санітарний стан приміщення.

 

5. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Бухгалтер:

5.1. Працює в режимі ненормованого робочого дня за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором.

5.2. Взаємодіє в процесі своєї діяльності з педагогічним, адміні¬стративним, навчально-допоміжним і обслуговуючим персоналом з питань фінансово-господарської діяльності ліцею  «Галицький», інвентаризації, обліку і звітності.