16:21 09.12.2021 Охорона праці

Посадова інструкція фахівця з охорони праці

...

1.   Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність фахівця з охорони праці навчального закладу.

1.2. Призначення на посаду та звільнення з посади фахівця з охорони праці здійснюються керівником навчального закладу.

1.3. Безпосередньо підпорядковується директору ліцею.

1.4. Документи, якими керується у роботі фахівець з охорони праці: чинне законодавство України про охорону праці та нормативно-правові акти, що визначають діяльність служб охорони праці у навчальних закладах, накази і розпорядження органів управління освітою та у сфері охорони праці вищого рівня за профілем своєї діяльності; Кодексом Законів про працю, Статут ліцею «Галицький» ЛМР, накази та розпорядження керівника закладу, Колективний договір, Положення про службу охорони праці у закладі, правила і норми охорони праці та пожежної безпеки, Правила внутрішнього трудового розпорядку, Посадова інструкція фахівця з охорони праці.

1.5. Мета діяльності на посаді: виконання функцій служби охорони праці у закладі щодо забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, в тому числі участь в організації та контроль за виконанням правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходах, спрямованих на запобігання аваріям, нещасним випадкам, професійним захворюванням і травматизму учасників навчально-виховного процесу.

1.6. Робоче місце фахівця з охорони праці знаходиться в кабінеті, забезпеченому необхідними технічними засобами і матеріалами для виконання своїх посадових обов’язків.

1.7. За відсутності фахівця з охорони праці на робочому місці (хвороба, відпустка, відрядження тощо) тимчасове виконання його обов’язків забезпечує інший працівник закладу відповідної кваліфікації за розпорядженням керівника закладу.

1.8. У разі перерозподілу обов’язків між працівниками ліцею та змін у відповідних нормативно-правових актах до цієї посадової інструкції наказом керівника закладу можуть бути внесені зміни або доповнення відповідно до законодавства.

 

2. Завдання та обов'язки

Фахівець з охорони праці виконує такі завдання та обов’язки:

2.1. Бере участь у створенні безпечних умов начально-виховного процесу у закладі, в організації й координуванні роботи з охорони праці, забезпеченні функціонування системи управління охороною праці в закладі.

2.2. Здійснює контроль за додержанням у підрозділах закладу законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, за наданням працівникам закладу встановлених пільг і компенсацій за умови праці.

2.3. Вивчає умови праці на робочих місцях, готує і вносить пропозиції щодо розроблення і впровадження більш досконалих засобів захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

2.4. Бере участь у проведенні перевірок, обстежень технічного стану будівель, споруд, устаткування, машин і механізмів, ефективності роботи вентиляційних систем, стану санітарно-технічних пристроїв, санітарно-побутових приміщень, засобів колективного та індивідуального захисту учасників навчально-виховного процесу, визначенні їх відповідності вимогам нормативних правових актів з охорони праці, і у разі виявлення порушень, які створюють загрозу життю і здоров’ю учасників навчально-виховного процесу або можуть призвести до аварії, вживає заходів щодо припинення експлуатації машин, устаткування і виконання робіт у приміщеннях та на території закладу, на робочих місцях.

2.5. Розробляє і здійснює заходи щодо запобігання професійним захворюванням і нещасним випадкам у процесі трудової діяльності, поліпшення умов праці та доведення їх до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, а також надає організаційну допомогу з виконання розроблених заходів.

2.6. Бере участь у:

2.7. Розгляді питань про відшкодування роботодавцем шкоди заподіяної працівникам закладу каліцтвом, професійним захворюванням або іншим пошкодженням, пов’язаним із виконанням ними трудових обов’язків, забезпечує підготовку відповідних документів.

2.8. Роботі постійно технічної комісії з уведення в експлуатацію нових, реконструйованих навчальних приміщень і обладнання, яка працює постійно.

2.9. Забезпечує розроблення, виконання і перегляд інструкцій з охорони праці, стандартів безпеки праці, бере участь у розробленні відповідних розділів, пов’язаних із питаннями охорони праці, посадових інструкцій працівників закладу.

2.10. Організовує і проводить інструктажі, навчання і перевірки знань працівників з охорони праці, безпеки життєдіяльності, в тому числі вступні інструктажі з охорони праці з усіма, кого приймають на роботу.

2.11. Бере участь у складанні розділу «Охорона праці» колективного договору, у розслідуванні випадків виробничого травматизму, професійних захворювань, вивчає їхні причини, аналізує ефективність заходів щодо їхнього запобігання, які впроваджуються у навчальному закладі.

2.12. Веде встановлену документацію та складає звітність із охорони праці за встановленими формами і у відповідні терміни.

2.13. За розпорядженням керівника закладу виконує й інші обов’язки відповідно до Положення про службу охорону праці у закладі.

 

3. Права

Фахівець з охорони праці має право:

3.1. Видавати керівникам структурних підрозділів ліцею обов’язкові для виконання приписів відповідно до Положення про службу охорони праці щодо усунення наявних недоліків, одержувати від цих керівників необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці.

3.2. Надавати відповідне подання керівнику закладу або особі, якій адміністративно підпорядкований структурний підрозділ, керівник якого відмовляється від підпису або в одержанні припису щодо усунення наявних недоліків із питань охорони праці.

3.3. Зупиняти роботу машин, механізмів, устаткування у разі порушень, які становлять загрозу життю або здоров’ю працівників та учнів у закладі.

3.4. Вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці.

3.5. Надавати керівнику закладу подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.

3.6. Вносити пропозиції про заохочення працівників закладу, дії яких призвели до поліпшення стану безпеки праці.

3.7. Залучати, за погодженням з керівництвом закладу і керівниками його структурних підрозділів, відповідних фахівців закладу для проведення перевірок стану охорони праці.

3.8. Одержувати від працівників закладу необхідні відомості, документи і пояснення (письмово чи усно) з питань охорони праці.

3.9. Вносити пропозиції щодо поліпшення якості своєї роботи та ефективності діяльності служби охорони праці у закладі.

3.10. Підписувати і візувати відповідні документи у межах своєї компетенції.

 

4.Відповідальність

4.1. Фахівець з охорони праці несе відповідає за:

4.2. Недотримання вимог чинних нормативних документів, що визначають діяльність служб охорони праці у загальноосвітніх навчальних закладах.

4.3. Невиконання або неякісне та несвоєчасне виконання своїх посадових обов’язків.

4.4. Втрату та псування з власної провини відповідного обладнання, інструментарію, матеріалів тощо, а також їхнє неправильне використання.

4.5. Заподіяння матеріальної шкоди закладу та його працівникам з власної провини в межах, встановлених законодавством України.

4.6. Недотримання норм та правил охорони праці та пожежної безпеки під час виконання своїх посадових обов’язків.

4.7. Невиконання інших вимог цієї посадової інструкції.

4.8. Оцінювання роботи фахівця з охорони праці здійснює керівник закладу з урахуванням повноти, якості та своєчасності виконання таким працівником своїх посадових обов’язків. Основний критерій оцінювання – поліпшення стану безпеки праці у закладі.

 

5.Повинен знати

 

Фахівець з охорони праці повинен знати:

5.1. Закони України «Про охорону праці», «Про освіту», Типове положення про службу охорони праці, Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, Положення про порядок розслідування нещасних випадків.

5.2. Інші нормативно-правові акти, методичні матеріали з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

5.3. Методи вивчення умов праці на робочих місцях.

5.4. Організацію роботи з охорони праці.

5.5. Систему стандартів безпеки праці.

5.6. Психофізіологічні вимоги до працівників, виходячи зі ступеня важкості робіт, обмеження застосування праці жінок, підлітків, працівників, переведених на легку працю.

5.7. Особливості експлуатації устаткування, машин, механізмів тощо, які використовуються у закладі.

5.8. Правила і засоби контролю відповідності технічного стану устаткування вимогам безпечного ведення робіт.

5.9. Правила і порядок розроблення (оформлення, заповнення) відповідної документації з охорони праці

5.10. Порядок і строки складання звітності про виконання заходів з охорони праці.

5.11. Передовий і вітчизняний досвід з охорони праці.

5.12. Основи економіки, організації праці та управління, трудового законодавства.

5.13. Правила і норми охорони праці та пожежної безпеки.

 

 

6.Кваліфікаційні вимоги

 

6.1. До фахівця з охорони праці висуваються такі кваліфікаційні вимоги:

6.2. Провідний фахівець з охорони праці: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією фахівця з охорони праці І категорії - не менше 2-х років.

6.3. Фахівець з охорони праці І категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією фахівця з охорони праці II категорії не менше 2-х років.

6.4. Фахівець з охорони праці II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією фахівця з охорони праці - не менше 1 -го року.

6.5. Фахівець з охорони праці: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

6.6. Під час прийняття на роботу та періодично один раз на три роки в установленому законодавством порядку фахівець з охорони праці має проходити навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

 

 

7.Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

 

7.1. Фахівець з охорони праці підпорядковується безпосередньо директору навчального закладу.

7.2. Спільно готує з педагогічними працівниками, заступниками за дорученням директора проекти наказів, документів, інформації, звітів.

7.3. Фахівець з охорони праці взаємодіє з метою вирішення питань з охорони праці і безпеки життєдіяльності зі структурними підрозділами відділу освіти.