16:20 09.12.2021 Охорона праці

Посадова інструкція медичної сестри

...

1.  Загальні положення

1.1. Цю Посадову інструкцію розроблено на основі кваліфікаційних характеристик сестри медичної (код КП-3231) затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 року №117 , «Довідника кваліфікаційних характеристик професій» зі змінами та доповненнями, Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 р. №327 «Про затвердження, внесення змін та скасування нормативних документів, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 778, та інших нормативно-правових актів.

1.2.    Медична сестра призначається на посаду і звільняється з неї директором ліцею.

1.3.    Медична сестра повинна мати спеціальну або базову вищу медичну освіту (без вимог до стажу роботи).

1.4.    Медична сестра підпорядковується безпосередньо директору ліцею.

1.5.    У своїй діяльності медична сестра керується Конституцією і законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освіти всіх рівнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом і локальними правовими актами ліцею (в тому числі Правилами внутрішнього розпорядку, наказами і розпорядженнями директора,; правилами з охорони та гігієни праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, даною Інструкцією). Дотримується положень Конвенції про права дитини.

 

2. Завдання і обов’язки

Медична сестра виконує такі обов’язки:

2.1. Організовує:

•   здійснення заходів з охорони здоров'я дітей та працівників ліцею, дотримання санітарних і гігієнічних вимог у закладі освіти;

•   обстеження працівників (температурний скрінінг) перед початком роботи;

•   обстеження учнів перед прийомом на навчання, протягом всього навчального року та під час організації спортивно-оздоровчих заходів у канікулярний час;

•   санітарно-просвітницьку роз'яснювальну роботу та участь у ній персоналу ліцею, батьків та учнів;

•   проведення просвітницької роботи з питань здорового способу життя, дотримання санітарно-гігієнічних норм особистого життя та праці;

•   медичний огляд учнів за графіком, затвердженим керівником закладу освіти;

•   роботу по профілактиці травматизму, обліку та аналізу випадків травм.

2.2. Здійснює:

•   надання медичної допомогу учням та працівникам ліцею, які її потребують;

•   невідкладну допомогу у випадках непритомності, нападів стенокардії, бронхіальної астми, гіпертонічного кризу, асфіксії внаслідок блювання, отруєння, утоплення, механічної асфіксії, анафілактичного шоку, опіків, відмороження, алергічних станів тощо;

•   профілактичні заходи;

•   облік диспансерних хворих;

•   повсякденну роботу, яка забезпечує створення належних санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі;

•   під час прийому учнів на навчання, організації спортивно-туристських заходів контроль проходження ними медичного обстеження, наявність довідок про стан здоров'я та інших;

•   облік медикаментів і є матеріально відповідальною за їх одержання і придбання, поповнення аптечки відповідними препаратами та медикаментами, контроль за  допустимими термінами зберігання медикаментів;

•   подачу керівнику письмового звіту про свою діяльність за певний термін роботи;

•   підвищення свого професійного рівня шляхом регулярного проходження курсової перепідготовки у медичних закладах;

•   контроль за диспансерною групою хворих і проводить їх оздоровлення, в тому числі безпосередньо в ліцеї;

•   в разі необхідності супровід групи дітей під час екскурсій;

•   медичний контроль за проведенням фізичного виховання в навчальному закладі, а також режимом навчальної роботи, трудовим навчанням, якістю харчування учнів, за проведенням санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів;

•   аналіз результатів медичного огляду учнів на підставі якого розробляє план заходів, направлених на покращення здоров'я школярів;

•   висновки про стан здоров'я (з урахуванням записів лікарів-спеціалістів) та визначення групи здоров’я учнів;

•   надання допомоги у проведенні профілактичних щеплень;

•   контроль за якістю харчування учнів та дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у їдальні ліцею.

2.3. Контролює:

•   якість харчування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог у їдальні;

•   наявність медичного огляду в учнів із обов’язковим зазначенням групи з фізичної культури.

2.4.    Бере активну участь в поширенні медичних знань серед учнів, батьків та працівників.

2.5.     Дотримується принципів медичної деонтології. 

2.6.     Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.7.     В канікулярний час залучається до прибирання та упорядкування території ліцею, здійснення поточних ремонтів приміщень тощо.

 

3.  Права

Медична сестра має право на:

3.1 Участь в управлінні ліцеєм в порядку, передбаченому Ста¬тутом ліцею «Галицький» ЛМР та вносити пропозиції щодо  покращення умов роботи.

3.2 Ознайомлення із скаргами та іншими документами, які містять оцінку її роботи, надання щодо них пояснень.

3.3 Захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у судовому порядку у випадку дисциплінарного чи службового розслідування.

3.4 Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

3.5 Підвищення своєї кваліфікації за рахунок бюджету.

3.6 Висування вимог до керівника закладу (письмово та усно) щодо дотримання положень нормативних документів з охорони здоров'я учнів та дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

3.7 Одержувати від директора ліцею та його заступників інформацію нормативно-правового і організаційного характеру, ознайомлюватися з відповідними документами.

 

4.Відповідальність

     4.1. За невиконання або неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього розпорядку, інших локальних нормативних документів, законних розпоряджень  управлінням освіти, посадових обов’язків медична сестра несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких видів стягнення: догана або звільнення.

    4.2. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних правил організації навчально-виховного процесу медична сестра притягається до адміністративної відповідальності в порядку і у випадках, передбачених чинним законодавством.

    4.3. За причинені  збитки загальноосвітній школі у зв’язку з неналежним виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків медична сестра несе матеріальну відповідальність в порядку і межах, встановлених трудовим, кримінальним, цивільним законодавством.

    4.4. Несе відповідальність за порушення законодавства про використання та захист інформації з обмеженим доступом.

 

5.  Повинна знати 

5.1 Конституцію України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі. 

5.2 Накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України;  Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти. 

5.3 Державну мову; вікову фізіологію, шкільну гігієну.

5.4 Законодавство про працю. 

5.5 Чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров'я.

5.6 Права, обов'язки та відповідальність сестри медичної.

5.7 Принципи надання лікувально-профілактичної допомоги дітям в амбулаторних умовах та вдома.

5.8 Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку; нервово-психічний та фізичний розвиток дітей; основи психології здорової та хворої дитини.

5.9 Основи загально-медичних і клінічних дисциплін; клініку найбільш поширених дитячих захворювань.

5.10    Методи загартування та фізичного виховання дітей.

5.11    Календар щеплень, правила їх проведення і протипоказання до них; основи диспансеризації.

5.12    Фармакологічну дію найбільш поширених лікарських речовин, їх сумісність, дозування, методи введення.

5.13    Основні принципи проведення санітарно-профілактичної роботи з дітьми та батьками.

5.14    Організацію санітарно-протиепідемічного та лікувально-охоронного режимів.

5.15    Правила асептики та антисептики; правила безпеки під час роботи з медичним інструментарієм і обладнанням.

5.16    Норми вмісту продуктів харчування в стравах; строки реалізації продуктів харчування та умови їх збереження.

5.17    Правила оформлення медичної документації; сучасну літературу за фахом.

 

 

6.  Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

 

6.1. Працює за графіком в режимі 40-годинного робочого тижня, затвердженим директором школи, у тісній взаємодії з учителями, класними керівниками й батьками учнів.

6.2. У взаємодії з місцевими органами управління медичними закладами і дотримується положень їхніх розпорядчих документів, дія яких розповсюджується на заклади освіти.

6.3. Веде і планує поточну та звітну документацію, свою роботу на рік. План роботи затверджується керівником закладу освіти;

6.4. Погоджує свою роботу з директором ліцею «Галицький».

6.5. Систематично здійснює обмін інформацією з питань, які належать до її компетенції, з адміністрацією та вчителями ліцею.

 

Новини

...
20:59 12.06.2024 Життя школи
...
20:08 12.06.2024 Життя школи
Другий день школи дозвілля «Дикі леви"...
...
21:43 10.06.2024 Життя школи
Сьогодні насичений день для наших вчителів
...
20:51 10.06.2024 Життя школи
Школа дозвілля "Дикі леви" відкрита
...
21:18 10.06.2024 Життя школи
Сьогодні на засіданні педагогічної ради вчителі вивчали методичні матеріали громадської організації IREX
...
23:24 09.06.2024 Життя школи
Сьогодні в недільний ранок учні 5-А та 5-Б класів мали унікальну можливість переглянути фільм "Ок, дякую, бувай"
...
19:46 09.06.2024 Життя школи
Святе причастя
...
19:06 09.06.2024 Спорт
Наші вчителі продовжують брати участь у спортивних змаганнях Ліги-Т
...
18:12 09.06.2024 Спорт
Ліцей "Галицький" – чемпіон України з регбі-5
...
20:20 07.06.2024 Життя школи
У рамках ЕкоSTEM-тижня учні 9-А та 9- Б класів мандрували й досліджували чарівні Карпати

Оголошення

Mediahouse