15:33 09.12.2021 Охорона праці

Посадова інструкція педагога-організатора

...

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі Кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 665 від 01 червня 2013 року. При розробці інструкції враховані рекомендації про організацію охорони праці в загальноосвітніх закладах освіти.

1.2. Педагог-організатор призначається на посаду і звільняється з неї ди¬ректором ліцею «Галицький» ЛМР.

1.3. Педагог-організатор повинен мати повну або базову вищу педагогіч¬ну освіту (без вимог до стажу педагогічної роботи).

1.4.  Педагог-організатор підпорядковується директору та заступнику директора ліцею з виховної роботи.

1.5. Повинен знати: закони України щодо розвитку освітньої галузі, інші нормативно-правові акти, що регламентують освітню діяльність; пріоритетні напрями розвитку освітньої галузі України; Конвенцію про права дитини; педагогіку, дитячу, вікову і соціальну психологію; психологію стосунків, індивідуальні і вікові особливості дітей і підлітків, вікову фізіологію, шкільну гігієну;методи і форми моніторингу діяльності тих, що навчаються, вихованців; педагогічну етику; теорію і методику виховної роботи, організації вільного часу тих, що навчаються, вихованців; методи управління освітніми системами; сучасні педагогічні технології продуктивного, диференційованого, розвиваючого навчання, реалізації компетентнісного підходу; методи переконання, аргументації своєї позиції, встановлення контактів з тими, що навчаються, вихованцями різного віку, їх батьками (особами, які їх заміняють), колегами по роботі; технології діагностики причин конфліктних ситуацій, їх профілактики і дозволу; основи екології, економіки, соціології; трудове законодавство; основи роботи з текстовими редакторами, електронними таблицями, електронною поштою і браузерами, мультимедійним устаткуванням; правила внутрішнього трудового розпорядку ліцею; правила по охороні праці та пожежної безпеки.

 

 2. Завдання та обов’язки

2.1. Педагог-організатор планує й організовує позаурочну навчально-виховну роботу з учнями;  колективно-творчу діяльність дитячих і громадських організацій, об'єднань у відповідності із віковими інтересами, запитами і потребами учнів, вимогами життя. Надає допомогу в організації самоуправління в учнівсько¬му колективі.

2.3. Організовує наочне оформлення ліцею «Галицький» з тематики роботи, яку проводить.

2.4. Створює в школі сприятливі безпечні умови для реалізації інте¬ресів і потреб учнів, для їх розвитку, цікавого і корисного проведення вільного часу.

2.5. Вживає заходів щодо попередження бездоглядності та правопо¬рушень серед неповнолітніх, здійснює індивідуальну роботу з педагогічно занедбаними дітьми, підлітками.

2.6. Надає консультативну допомогу батькам, педагогічним праців¬никам.

2.7. Бере участь в організації літнього відпочинку і оздоровленні учнів, а також вживає необхідних заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов, дотри¬мання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці під час прове¬дення позакласних і позашкільних заходів.

2.8. Веде профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насиль¬ства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.

2.9. Вивчає індивідуальні здібності, інтереси й нахили учнів, їхню поведінку в сім'ї, житлово-побутові умови проживання сім'ї, взає¬мини учнів з батьками чи особами, що їх замінюють.

2.10. Забезпечує в стосунках з учнями дотримання їхніх прав і свобод.

2.11. Веде у встановленому порядку документацію і звітність.

2.12. Бере участь у роботі педагогічної ради, нарад при директорові, заступниках директора, у діяльності методичних комісій ліцею та м. Львова, в інших формах методичної роботи.

2.13. Проходить постійні медичні  огляди, навчання та інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки.

2.14.  Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію; бере участь у роботі методичних об'єднань та інших формах мето¬дичної роботи.

2.15. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу вчителя, в школі, побуті, громадських місцях.

2.16. Створює умови для безпечного здійснення навчального процесу, ретельного дотримання правил техніки безпеки, санітар¬них та протипожежних правил. Розробляє інструкції з охорони праці по видах робіт, що стосуються його діяльності.

2.17. Проводить інструктаж учнів з охорони праці та техніки безпеки під час про¬ведення виховних заходів з обов'язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.

2.18. Організовує вивчення учнями правил охорони праці, пра¬вил дорожнього руху, поведінки в побуті, на воді тощо.

 

3. Права

3.1. Брати участь в управлінні ліцеєм в порядку, передбаченому Ста¬тутом ліцею «Галицький» ЛМР та вносити пропозиції щодо  покращення умов проведення навчального процесу.

3.2.  На захист професійної честі та гідності.

3.3. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, які містять оцін¬ку його діяльності, давати відповідні пояснення.

3.4. Захищати свої інтереси самостійно або через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов'язаного з порушенням учителем норм професійної етики.

3.5. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду¬вання, за виключенням випадків, передбачених законом.

3.6. Вільно обирати і використовувати методики навчання і вихо¬вання, навчальні посібники і матеріали, підручники.

3.7. Підвищувати свою кваліфікацію. Атестуватися згідно з чинним Положенням про атестацію педагогічних працівників на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації.

3.8. Давати учням під час занять і перерв обов'язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках, передбачених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку.

3.9. Користуватися відпустками, надбавками, різними видами пільг та заохочень, гарантіями та правами,  передбаченими для педагогічних працівників чинним законодавством.

 

4. Відповідальність

4.1. У визначеному законодавством України порядку педагог-організатор несе відповідальність за:

—   життя і здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу;

—    порушення прав і свобод учнів.

4.2. За безпечний  та належ¬ний санітарний стан приміщення, в якому перебуває.

4.3. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку ліцею «Галицький», законних розпоряджень директора  та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, педагог-організатор несе дис¬циплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законо¬давством.

4.4. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вихователь може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України «Про освіту». Звільнення за цей вчинок не є мірою дисциплінарної відповідальності.

4.5. За нанесені ліцею чи учасникам навчального процесу збитки у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків педагог-організатор несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, визна¬чених трудовим чи цивільним законодавством.

 

5.Повинен знати

5.1. Основні нормативні документи про освіту.

5.2. Основи трудового законодавства.

5.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5.4. Основні положення закону «Про охорону праці», нормативні документи з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально-вихов¬ного процесу.

5.5. Індивідуальні особливості вихованців.

5.6. Основні правила пожежної і електробезпеки, правила гігієни праці і виробничої санітарії, правила надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, правила користування засобами пожежогасіння та індивіду¬ального захисту, шляхи і правила евакуації.

5.7. Вимоги до ведення шкільної документації.

5.8. Психолого-педагогічну сутність і закономірності процесу вихо¬вання, важливість системного підходу до організації виховної роботи в ліцеї.

5.9. Особливості функціонування учнівського колективу як засобу виховання.

5.10. Педагогічні основи учнівського самоврядування.

5.11. Зміст, форми і методи роботи всіх типів організації учнів.

5.12. Методику соціально-педагогічних досліджень виховного процесу.

5.13. Зміст, форми і методи організації роботи ліцею як центру вихов¬ної роботи в районі.

5.14. Методику підготовки і проведення виховних заходів.

5.15. Сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових, моло¬діжних об'єднань, рухів, організацій, їх роль і місце у становленні дитячої особистості.

 

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

6.1. Працює за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором ліцею «Галицький». Бере участь в обов'язкових планових загальношкільних заходах, самостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов'язками.

6.2. В період канікул, які не збігаються з відпусткою, залучається адміністрацією ліцею до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навчальне навантаження до початку канікул. Графік роботи під час канікул затверджується наказом директора ліцею.

6.3. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх учителів на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією (залежно від тривалості заміни).

6.4. Подає заступнику директора школи з виховної роботи пись¬мовий звіт про свою діяльність за певний період роботи (семестр, навчальний рік).

6.5. Одержує від адміністрації ліцею матеріали нормативно-право¬вого і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетентності, з адміністрацією і педагогічними праців¬никами.

6.6. Підтримує тісні контакти з органами учнівського самоврядування, освітніх установ позашкільної освіти дітей і громадськими організаціями.

6.7. Співпрацює з колективами установ культури, мистецтв, спортив¬ними товариствами, творчими спілками. Залучає до роботи з дітьми кваліфікованих спеціалістів, працівників науки, культури, мистецтва, спортсменів, тренерів, студентів, медиків, працівників правоохоронних органів тощо.

6.8. Контактує з сім'ями вихованців. Залучає батьків до організації позаурочної роботи.