15:47 09.12.2021 Охорона праці

Посадова інструкція практичного психолога

...

1. Загальні положення

1.1. Ця Посадова інструкція розроблена на основі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про психологічну службу в системі освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.05.1999 р. № 127, із змінами у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 № 616), кваліфікаційної характеристики практичного психолога (додаток до наказу МОН України від 28.12.2006 № 864), згідно Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001р. № 691) та інших нормативних документів

При розробці інструкції враховані рекомендації про організацію охорони праці в загальноосвітніх закладах освіти.

1.2. Практичний психолог призначається на посаду і звільняється з неї ди¬ректором ліцею «Галицький» ЛМР.

1.3. Практичний психолог повинен мати вищу спеціальну (психологічну) освіту або вищу педагогічну освіту і спеціальну підготовку (курси) (без урахування стажу роботи).

1.4.  Практичний психолог підпорядковується директору ліцею та заступнику директора з НВР, який курує виховну роботу в ліцеї.

1.5. Повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини; нормативні документи, що регулюють питання охорони праці, охорони здоров'я, профорієнтації, зайнятості учнів та їх соціального захисту; загальну психологію, педагогічну психологію і загальну педагогіку, психологію особистості і диференціальну психологію, дитячу і вікову психологію, соціальну психологію, медичну психологію, дитячу нейропсихологію, патопсихологію, психосоматику; основи дефектології, психотерапії, сексології, психогігієни, професіознавства і психології праці, психодіагностики, психологічного консультування та психопрофілактики, методи активного навчання, соціально-психологічного тренінгу спілкування; сучасні методи індивідуальної та групової профконсультації, діагностики і корекції нормального і аномального розвитку дитини; правила і норми охорони праці, пожежного захисту.

 

 2. Завдання та обов’язки

Практичний психолог ліцею здійснює:

2.1. Психологічне забезпечення освітнього процесу;

2.2. Психологічний супровід психічного, розумового, соціального і фізичного розвитку здобувачів освіти;

2.3. Психологічну діагностику та аналіз динаміки психічного, розумового і соціального розвитку здобувачів освіти;

2.4. Психологічний супровід адаптації до умов освітнього процесу;

2.5. Реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних програм з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти;

2.6. Консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу з питань навчання, виховання здобувачів освіти, особистісного та професійного розвитку тощо;

2.7. Роботу з постраждалими від насильства дітьми тощо.

2.8. Організовує психологічне діагностування учнів.

2.9. Організовує сталу систему психологічної освіти вчителів.

2.10. Проводить психолого-корекційну роботу з учнями.

2.11. Практичний психолог ліцею бере участь в:

- освітній діяльності, спрямованій на забезпечення всебічного розвитку здобувачів освіти як особистості та найвищої цінності суспільства, їх талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;

- роботi педагогічної ради, психолого-педагогічних консиліумів, семiнарiв і засiдань методичних комісій;

- розробці та впровадженні розвивальних, корекційних програм, посiбників, методичних рекомендацiй, планів освітньої дiяльностi з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти, а також для осіб, які перебувають на індивідуальній та інклюзивній формі навчання.

2.12. Практичний психолог сприяє:

- формуванню у здобувачів освіти відповідальної та безпечної поведінки в ситуаціях ризику, навичок здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я, готовності до самореалізації;

- профільному та професійному самовизначенню здобувачів освіти, формуванню життєвої компетентності;

- формуванню соціально-комунікативної компетентності обдарованих дітей;

попередженню та профілактиці професійного вигорання педагогічних працівників;

-   формуванню психологічної готовності учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі з дитиною з особливими освітніми потребами;

-   формуванню психологічної культури учасників освітнього процесу;

-   попередженню будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед здобувачів освіти.

 

3. Права

Практичний психолог має право:

3.1. Брати участь в управлінні ліцеєм в порядку, передбаченому Ста¬тутом ліцею «Галицький» ЛМР та вносити пропозиції щодо  покращення умов проведення навчального процесу.

3.2.  На захист професійної честі та гідності.

3.3. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, які містять оцін¬ку його діяльності, давати відповідні пояснення.

3.4. Захищати свої інтереси самостійно або через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов'язаного з порушенням учителем норм професійної етики.

3.5. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду¬вання, за виключенням випадків, передбачених законом.

3.6. Спеціальний кабінет, забезпечений методичним, матеріальним обладнанням.

3.7. Самостійний вибір:

-  пріоритетних напрямів роботи, співвідношення різних видів робіт з огляду на потреби ліцею;

- форм і методів роботи з учнями і планування її на основі плану роботи ліцею і педагогічної діяльності

3.8. Підвищувати свою кваліфікацію. Атестуватися згідно діючого Положення про атестацію педагогічних працівників на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації.

3.9. Давати учням під час занять і перерв обов'язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках, передбачених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку.

3.10. Користуватися відпустками, надбавками, різними видами пільг та заохочень, гарантіями та правами,  передбаченими для педагогічних працівників чинним законодавством.

 

4. Відповідальність

4.1. У визначеному законодавством України порядку практичний психолог несе відповідальність за:

—   життя і здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу;

—    порушення прав і свобод учнів.

—   за розголошення професійних відомостей та конфіденційної інформації, отриманих в процесі діагностичної, консультативної та корекційно-розвивальної роботи, якщо це може завдати шкоди суб’єкту освітнього процесу чи його соціальному оточенню.

4.2. За безпечний  та належ¬ний санітарний стан приміщення, в якому перебуває.

4.3. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку ліцею «Галицький», законних розпоряджень директора  та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, практичний психолог несе дис¬циплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законо¬давством.

4.4. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вихователь може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України «Про освіту». Звільнення за цей вчинок не є мірою дисциплінарної відповідальності.

4.5. За нанесені ліцею чи учасникам навчального процесу збитки у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків практичний психолог несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, визна¬чених трудовим чи цивільним законодавством.

 

5.Повинен знати

5.1.    Загальну, соціальну, педагогічну, вікову психологію, психологію особистості, загальну педагогіку, основи дефектології, сексології, профорієнтації і психології праці, психодіагностики, психопрофілактики, психотерапії, психогігієни, структуру системи освіти, психологію управління.

5.2.    Форми, методи, засоби ефектнішого навчання і виховання, діагностики і корекції психічного розвитку дитини.

5.3.    Програмно-методичні матеріали і документи щодо обсягу, рівня освіти дітей, вимоги до нормативного забезпечення вихованців, учнів, соціальні, культурні, психологічні інші умови їхнього навчання та виховання.

5.4.    Основні напрямки і перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки.

5.5.    Конституцію України, рішення органів управління освітою всіх рівнів з питань навчання та виховання учнів, Декларацію прав людини, Конвенцію про права дитини, Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту", Положення про психологічну службу системи освіти України, Етичний кодекс практичного психолога, методичні рекомендації Українського науково-методичного Центру практичної психології і соціальної роботи.

5.6.    Правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни, правила надання першої медичної допомоги.

5.7.    Державну мову в обсязі, необхідному для усного та писемного спілкування.

5.8.    Законодавство України, яке регулює порядок обробки та захист персональних даних фізичних осіб, внутрішні положення та інші розпорядчі документи  навчального закладу з цих питань.

 

6.  Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

6.1.    Працює за графіком, складеним за 40-годинним робочим тижнем і затвердженим директором ліцею. Із них 30 год. відводяться для роботи у навчальному закладі (індивідуальна і групова діагностика, консультування учнів, учителів, батьків, корекційно-розвивальна робота тощо) і 10 год. – на підготовку до проведення соціально-психологічних заходів (занять, тренінгів, ділових ігор), обробку результатів досліджень, оформлення висновків тощо, які можуть виконуватися за межами навчального закладу.

6.2. В період канікул, які не збігаються з відпусткою, залучається адміністрацією ліцею до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навчальне навантаження до початку канікул. Графік роботи під час канікул затверджується наказом директора ліцею.

6.3. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх учителів на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією (залежно від тривалості заміни).

6.4.    Підтримує контакти з органами учнівського самоврядування, педагогічними колективами школи і установ позашкільної освіти дітей, громадськими організаціями.

6.5.    Самостійно планує свою роботу на навчальний рік. Річний план розробляє в період складання загального річного плану роботи закладу. Плани роботи погоджуються методистом НМЦО та затверджуються керівником ліцею. 

6.6.    Про виконану роботу звітує керівнику ліцею.

6.7.    Одержує від адміністрації ліцею матеріали нормативно-право¬вого і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетентності, з адміністрацією і педагогічними праців¬никами.

6.8.    Працює у тісній взаємодії з учителями, соціальним педагогом, батьками учнів (особами, які їх замінюють); систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до його компетенції (крім конфіденційної інформації про клієнта), з адміністрацією та педагогічними працівниками ліцею.

 

Новини

...
08:15 12.04.2024 «Lviv School Quiz» (Львівський шкільний квіз)
Другий етап районного етапу «Lviv School Quiz»
...
20:52 11.04.2024 Життя школи
...
14:33 10.04.2024 Життя школи
...
20:44 09.04.2024 Життя школи
...
08:06 09.04.2024 Життя школи
Наші учні 7-10 класів відчули справжню магію театру під час перегляду вистави «Слово про похід Ігорів»
...
21:36 08.04.2024 Життя школи
...
17:42 07.04.2024 Життя школи
Великі враження від творчого процесу в 3-А та 2-Б класах
...
17:30 07.04.2024 Життя школи
Вокальний ансамбль "Соловейки" здобув І премію
...
16:16 07.04.2024 Життя школи
...
22:07 04.04.2024 «Lviv School Quiz» (Львівський шкільний квіз)
Наші четвертокласники знову взяли участь у районному етапі «Lviv School Quiz»

Оголошення

Mediahouse