13:38 09.12.2021 Охорона праці

Посадова інструкція вчителя географії

...

1. Загальні положення

 

1.1 Ця посадова інструкція розроблена на основі Кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 665 від 01 червня 2013 року.

При розробці інструкції враховані рекомендації про організацію охорони праці в загальноосвітніх закладах освіти.

1.2. Вчитель призначається і звільняється з посади наказом директора ліцею «Галицький» ЛМР.

1.3. Вчитель повинен мати вищу педагогічну освіту за фахом.

1.4. Вчитель підпорядковується директору та заступникам ди¬ректора ліцею «Галицький» з навчально-виховної роботи.

1.5. Повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію ООН про права дитини, інші нормативно-правові акти, що регламентують освітню діяльність в загальноосвітньому закладі; основи загальнотеоретичних дисциплін в обсязі, необхідному для вирішення педагогічних, методичних та організаційно-управлінських завдань; педагогіку, психологію, вікову фізіологію, шкільну гігієну; методику викладання предмету; методику виховної роботи; вимоги до оснащення та обладнання навчального кабінету або інших місць проведення занять і підсобних приміщень до них; засоби навчання та їх дидактичні можливості; основи наукової організації праці; нормативні документи з питань навчання і виховання дітей та молоді; сучасні педагогічні технології навчання; основи роботи з текстовими редакторами, електронними таблицями, електронною поштою та браузерами, мультимедійним обладнанням; правила внутрішнього трудового розпорядку освітнього закладу; правила з охорони та гігієни праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки

 

 

2. Завдання та обов’язки

 

2.1.    Забезпечує навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки навчального предмета і віку учнів.

2.2.    Забезпечує режим дотримання норм і правил техніки безпеки у навчальному закладі. Розробляє інструкції з охорони праці по видах робіт, що стосуються його діяльності.

2.3.    Організовує та планує освітній процес, забезпечує виконання навчальних програм з предмету  відповідноі до навчального плану та графіка навчально-виховного процесу. 

2.4.    Обов’язково веде тематично-календарне планування  на кожен семестр навчального року.

2.5.    Забезпечує підготовку та подання звітної документації встановленого зразка.

2.6.    Відповідає за стан закріпленого за ним навчального кабінету або іншого приміщення, наочності, навчально-методичного забезпечення. 

2.7.    Здійснює навчання та виховання учнів з урахуванням психологічних та фізіологічних особливостей їх розвитку і специфіки навчального предмету. Використовує різноманітні ефективні форми, прийоми й методи навчання. Проводить індивідуальні заняття з учнями, організовує та контролює їх самостійну роботу. 

2.8.    Забезпечує в ході освітнього процесу належний рівень підготовки учнів ліцею «Галицький» з предмету, який відповідає вимогам державного освітнього стандарту; порядок і дисципліну під час навчального процесу; соціалізацію, формування загальної культури особистості, поваги до принципів загальнолюдської моралі, батьків, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. 

2.9.    Координує взаємодію учнів між собою під час уроків і позакласних заходів.

2.10.   Аналізує результати засвоєння учнями навчального матеріалу з предмету; організовує самостійну діяльність учнів, у тому числі дослідницьку.

2.11.   Здійснює систематичний контроль якості знань учнів і виконання ними домашніх завдань.

2.12.   Виконує правила  і норми  охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, забезпечує охорону життя і здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу. 

2.13.   Підтримує зв’язки з батьками, надає їм консультативну педагогічну допомогу з питань освіти, фізичного й психічного розвитку їх дітей.

2.14.   Допускає до занять представників адміністрації з метою контролю та оцінки своєї діяльності.

2.15.   Заміняє на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно розпорядження заступника директора з НВР ліцею «Галицький».

2.16.   Проводить чергування відповідно до графіку чергувань на перервах між заняттями, а також за 20 хв. і протягом 20 хв. після закінчення уроків.

2.17.   Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дітей, учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. 

2.18.   Організовує позакласні культурно-виховні заходи, сприяє проведенню диспутів, екскурсій, зборів тощо. 

2.19.   Бере участь у роботі педагогічної ради, нарад при директорові, заступниках директора, у діяльності методичних комісій ліцею та м. Львова, в інших формах методичної роботи.

2.20.   Вдосконалює педагогічну майстерність, загальну культуру, підвищує фаховий і кваліфікаційний рівень.

2.21.   Проходить постійні медичні  огляди, навчання та інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки.

2.22.   Дотримується етичних норм поведінки в комплексі, побуті, громадських місцях, які відповідають соціальному статусу вчителя. 

2.23.   Дотримується Статуту ліцею «Галицький» ЛМР,  Правил внутрішнього трудового розпорядку, інших локальних правових актів навчального закладу.

2.24.   Вчителю забороняється: змінювати розклад уроків без згоди з адміністрацією; відміняти, скорочувати уроки.

 

 

3. Права

 

Вчитель має право:

3.1. Брати участь в управлінні ліцеєм в порядку, передбаченому Ста¬тутом ліцею «Галицький» ЛМР та вносити пропозиції щодо  покращення умов проведення навчального процесу.

3.2.  На захист професійної честі та гідності.

3.3. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, які містять оцін¬ку його діяльності, давати відповідні пояснення.

3.4. Захищати свої інтереси самостійно або через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов'язаного з порушенням учителем норм професійної етики.

3.5. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду¬вання, за виключенням випадків, передбачених законом.

3.6. Вільно обирати і використовувати методики навчання і вихо¬вання, навчальні посібники і матеріали, підручники.

3.7. Підвищувати свою кваліфікацію.

3.8. Атестуватися згідно з чинним Положенням про атестацію педагогічних працівників на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації.

3.9. Давати учням під час занять і перерв обов'язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках, передбачених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку ліцею.

3.10. Користуватися відпустками, надбавками, різними видами пільг та заохочень, гарантіями та правами,  передбаченими для педагогічних працівників чинним законодавством.

 

 

4. Відповідальність

4.1. У визначеному законодавством України порядку вчитель несе відповідальність за:

—    реалізацію не в повному обсязі навчальних програм відповідно до навчального плану і розкладу навчального процесу;

—    життя і здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу;

—    порушення прав і свобод учнів.

4.2. За безпечний  та належ¬ний санітарний стан приміщення, в якому проводиться урок.

4.3. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку ліцею «Галицький», законних розпоряджень директора  та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, вчитель несе дис¬циплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законо¬давством.

4.4. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України «Про освіту». Звільнення за цей вчинок не є мірою дисциплінарної відповідальності.

4.5. За нанесені ліцею чи учасникам навчального процесу збитки у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків учитель несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, визна¬чених трудовим чи цивільним законодавством.

 

 

5. Повинен знати

5.1. Предмет та методику викладання, виховні цілі, особливості змісту навчальної програми.

5.2. Основні вимоги до реалізації програми.

5.3. Навчальні, виховні, розвиваючі, освітні функції організації навчально-виховного процесу при вивченні предмету.

5.4. Вимоги нормативних документів з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

5.5. Норми оцінювання знань, умінь і навичок учнів.

5.6. Вимоги до ведення навчальної документації.

5.7. Основні теорії методів навчання, їх класифікацію.

5.8. Цілі, принципи, організацію, нормативне забезпечення шкільної  освіти, зміст і засоби оптимізації процесу навчання.

5.9. Психологічні основи диференційованого навчання, форми, методи і засоби навчально-виховного процесу.

5.10. Сутність уроку як основної форми процесу навчання і виховання.

5.11. Підходи до вибору форм, засобів і методів навчання з ураху¬ванням конкретних умов.

5.12. Основи формування системності знань учнів.

5.13. Особливості функціонування учнівського колективу як засобу виховання.

5.15. Педагогічні основи учнівського самоврядування в школі.

5.16. Методику підготовки, проведення й аналізу виховних заходів та роботи з батьками.

5.17. Сучасні методики навчання.

5.18. Основну і додаткову літературу з даного предмета.

5.19. Форми і методи вдосконалення педагогічної майстерності, уза¬гальнення педагогічного досвіду.

5.20. Вимоги до матеріально-технічного оснащення навчально-виховного процесу.

 

 

6. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Вчитель повинен мати відповідну вищу освіту з фаху.

6.2. Володіти сучасними формами, методами, прийомами організації навчально-виховного процесу. Проявляти ґрунтовну професійну компетентність.

6.3. Забезпечувати свідому дисципліну школярів на уроках.

6.4. Забезпечувати результативність та якість своєї праці.

6.5. Впроваджувати інформаційно-комунікаційні та інші педагогічні технології, розробляти мультимедійні презентації та програми.

6.6. Проходити навчання на курсах підвищення кваліфі¬кації з предмета і раз на 3 роки - з безпеки життєдіяльності з наступною атестацією.

6.7. Проводити вступний, первинний, цільовий та позаплановий інструктажі учнів з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією у відповідних журналах.

6.8. Ефективно застосовувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності.

6.9. Повинен мати ціннісні орієнтації, спрямовані на культурний, духовний розвиток людини як особистості.

 

7. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

7.1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження  відповідно до розкладу навчальних занять. Бере участь в обов'язкових планових загальношкільних заходах, самостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов'язками.

7.2. В період канікул, які не збігаються з відпусткою, залучається адміністрацією ліцею до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навчальне навантаження до початку канікул.

7.3. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх учителів на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією (залежно від тривалості заміни).

7.4. Замінюється на період тимчасової відсутності вчителями тієї ж спеціальності чи вчителями, які відстають з навчального плану у викладанні предмета в цьому класі.

7.5. Одержує від адміністрації ліцею матеріали нормативно-право¬вого і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетентності, з адміністрацією і педагогічними працівниками.

 

Оголошення

Mediahouse