13:39 09.12.2021 Охорона праці

Посадова інструкція вихователя ГПД

...

1.  Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі Кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 665 від 01 червня 2013 року. При розробці інструкції враховані рекомендації про організацію охорони праці в загальноосвітніх закладах освіти.

1.2. Вихователь призначається на посаду і звільняється з неї ди¬ректором ліцею «Галицький» ЛМР.

1.3. Вихователь повинен мати повну або базову вищу педагогіч¬ну освіту (без вимог до стажу педагогічної роботи).

1.4.  Вихователь підпорядковується директору та заступникам директора ліцею з виховної роботи.

1.5. Повинен знати: закони України щодо розвитку освітньої галузі, інші нормативно-правові акти, що регламентують освітню діяльність; пріоритетні напрями розвитку освітньої галузі України; Конвенцію про права дитини; педагогіку, дитячу, вікову і соціальну психологію; психологію стосунків, індивідуальні і вікові особливості дітей і підлітків, вікову фізіологію, шкільну гігієну;методи і форми моніторингу діяльності тих, що навчаються, вихованців; педагогічну етику; теорію і методику виховної роботи, організації вільного часу тих, що навчаються, вихованців; методи управління освітніми системами; сучасні педагогічні технології продуктивного, диференційованого, розвиваючого навчання, реалізації компетентнісного підходу; методи переконання, аргументації своєї позиції, встановлення контактів з тими, що навчаються, вихованцями різного віку, їх батьками (особами, які їх заміняють), колегами по роботі; технології діагностики причин конфліктних ситуацій, їх профілактики і дозволу; основи екології, економіки, соціології; трудове законодавство; основи роботи з текстовими редакторами, електронними таблицями, електронною поштою і браузерами, мультимедійним устаткуванням; правила внутрішнього трудового розпорядку освітньої установи; правила по охороні праці та пожежної безпеки.

 

 2. Завдання та обов’язки

2.1. Опікується учнями, їх вихованням і наглядом за ними під час їхнього перебування у виховних групах школи.

2.2. Організовує і проводить позаурочну навчальну роботу в закріпленій за ним групі.

2.3. Планує, організовує та здійснює виховання учнів.

2.4.  Проводить повсякденну роботу, яка забезпечує створення умов для соціально-психологічної реабілітації учнів, їх соціальної та трудової адаптації.

2.5. Використовує різноманітні прийоми, методи і засоби вихо¬вання та навчання школярів.

2.6. Планує і проводить з учнями корекційно-розвивальну робо¬ту на основі вивчення їхніх індивідуальних особливостей.

2.7. Спільно з медичними працівниками забезпечує збереження і зміцнення здоров'я учнів, здійснює заходи, які сприяють їхньому пси¬хофізіологічному розвитку.

2.8.  Приймає дітей у встановленому порядку від батьків (осіб, що їх замінюють) чи вчителів школи; організовує дотримання учня¬ми режиму дня, виконання ними домашніх завдань, надає їм допо¬могу в навчанні, організації відпочинку і здобутті додаткової осві¬ти, залучаючи їх до художньої і науково-технічної творчості, робо¬ти спортивних секцій, гуртків та інших об'єднань за інтересами.

2.9. Сприяє формуванню в учнів моральних якостей громадяни¬на, формує в них культуру поведінки, відповідальне ставлення до навчання, праці, повагу до прав людини, проводить роботу з про¬філактики відхилень у поведінці, позбавлення від шкідливих зви¬чок.

2.10. Надає допомогу в організації самоуправління в учнівсько¬му колективі.

2.11. Вивчає індивідуальні здібності, інтереси й нахили учнів, їхню поведінку в сім'ї, житлово-побутові умови проживання сім'ї, взає¬мини учнів з батьками чи особами, що їх замінюють.

2.12. Забезпечує в стосунках з учнями дотримання їхніх прав і свобод.

2.13. Веде у встановленому порядку документацію і звітність.

2.14. Бере участь у роботі педагогічної ради, нарад при директорові, заступниках директора, у діяльності методичних комісій ліцею та м. Львова, в інших формах методичної роботи.

2.15. Проходить постійні медичні  огляди, навчання та інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки.

2.16.  Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію; бере участь у роботі методичних об'єднань та інших формах мето¬дичної роботи.

2.17. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу вчителя, в школі, побуті, громадських місцях.

2.18. Створює умови для безпечного здійснення навчального процесу, ретельного дотримання правил техніки безпеки, санітар¬них та протипожежних правил.

2.19. Проводить інструктаж учнів з техніки безпеки під час про¬ведення виховних заходів з обов'язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.

2.20. Організовує вивчення учнями правил охорони праці, пра¬вил дорожнього руху, поведінки в побуті, на воді тощо. Розробляє інструкції з охорони праці по видах робіт, що стосуються його діяльності.

 

3. Права

Вихователь має право на:

3.1. Брати участь в управлінні ліцеєм в порядку, передбаченому Ста¬тутом ліцею «Галицький» ЛМР та вносити пропозиції щодо  покращення умов проведення навчального процесу.

3.2.  На захист професійної честі та гідності.

3.3. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, які містять оцін¬ку його діяльності, давати відповідні пояснення.

3.4. Захищати свої інтереси самостійно або через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов'язаного з порушенням учителем норм професійної етики.

3.5. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду¬вання, за виключенням випадків, передбачених законом.

3.6. Вільно обирати і використовувати методики навчання і вихо¬вання, навчальні посібники і матеріали, підручники.

3.7. Підвищувати свою кваліфікацію.

3.8. Атестуватися згідно з чинним Положенням про атестацію педагогічних працівників на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації.

3.9. Давати учням під час занять і перерв обов'язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках, передбачених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку.

3.10. Користуватися відпустками, надбавками, різними видами пільг та заохочень, гарантіями та правами,  передбаченими для педагогічних працівників чинним законодавством.

 

4. Відповідальність

4.1. У визначеному законодавством України порядку вихователь несе відповідальність за:

—   життя і здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу;

—    порушення прав і свобод учнів.

4.2. За безпечний  та належ¬ний санітарний стан приміщення, в якому проводиться заняття.

4.3. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку ліцею «Галицький», законних розпоряджень директора  та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених даною Інструкцією, вихователь несе дис¬циплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законо¬давством.

4.4. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вихователь може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України «Про освіту». Звільнення за цей вчинок не є мірою дисциплінарної відповідальності.

4.5. За нанесені ліцею чи учасникам навчального процесу збитки у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків вихователь несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, визна¬чених трудовим чи цивільним законодавством.

 

5. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

5.1. Працює за графіком, складеним виходячи з 30-годинного робочого тижня і затвердженим директором ліцею «Галицький». Бере участь в обов'язкових планових загальношкільних заходах, самостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов'язками.

5.2. У період канікул, які не збігаються з відпусткою, залучається адміністрацією ліцею до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навчальне навантаження до початку канікул. 

5.3. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх учителів на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією (залежно від тривалості заміни).

5.4. Замінюється на період тимчасової відсутності вчителями.

5.5. Подає заступнику директора школи з виховної роботи пись¬мовий звіт про свою діяльність за певний період роботи (семестр, навчальний рік).

5.6. Одержує від адміністрації ліцею матеріали нормативно-право¬вого і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетентності, з адміністрацією і педагогічними праців¬никами.

 

Оголошення

Mediahouse