16:12 09.12.2021 Охорона праці

Посадова інструкція завідувача кабінетом

...

1.  Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів. При розробці інструкції враховані рекомендації про організацію охорони праці в загальноосвітніх закладах освіти

1.2. Дія цієї інструкції поширюється на навчальні кабінети, що існують і створюються у ліцеї «Галицький» ЛМР.

1.3. Завідувача кабінетом призначає директор із числа учителів наказом по ліцею.

1.4. Завідувач призначається для керівництва одним кабінетом.

1.5. Завідувач кабінету у своїй роботі підзвітний директору ліцею «Галицький» ЛМР.

1.6. Повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію ООН про права дитини, інші нормативно-правові акти, що регламентують освітню діяльність в загальноосвітньому закладі; вимоги до оснащення та обладнання навчального кабінету і підсобних приміщень до них; основи наукової організації праці; Положення про навчальний кабінет; правила внутрішнього трудового розпорядку освітнього закладу; правила з охорони та гігієни праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки.

 

2. Завдання та обов’язки

2.1. Основними завданнями завідувача навчальним кабінетом є:

- створення і забезпечення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу і реалізації завдань відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти; 

-  створення передумов для організації індивідуального і диференційованого навчання;

-  реалізації практично-дійової і творчої складових змісту навчання;

-  забезпечення профільного і поглибленого навчання;

-  організація роботи гуртків, факультативів, індивідуальних і групових занять;

- організація поповнення кабінету обладнанням, приладами та іншими матеріалами, приймання матеріальних цінностей (крім меблів) під відповідальність на збереження, забезпечення зберігання підзвітного майна, участь в інвентаризації та списуванні майна кабінету.

-  стимулювання соціалізації учнів, формування в них загальної культури, свідомого вибору ними професії та готовності функціонування в ринкових умовах.

-  забезпечення режиму дотримання правил і норм з охорони праці в навчальному закладі.

2.2. Завідувач кабінетом виконує такі посадові обов’язки:

-  забезпечує умови для  проведення уроків та позакласних заходів, підтримує під час занять належний порядок і дисципліну у кабінеті;

-  виконує правила і норми охорони праці, безпеки (електричної, пожежної); розробляє інструкції з охорони праці, безпеки життєдіяльності та техніки безпеки, що стосуються його роботи; забезпечує безпеку життєдіяльності учнів під час навчального процесу;

-  приймає заходи щодо першої долікарської допомоги, повідомляє керівництво ліцею у випадку травм;

-  проводить чи організовує проведення іншими педагогами первинного інструктажу з безпеки життєдіяльності учнів у кабінеті з обов’язковою реєстрацією у класному журналі та журналі визначеного взірця;

-  вносить пропозиції щодо покращення умов праці і навчання учнів;

-  здійснює контроль за дотриманням учнями правил безпеки життєдіяльності;

- систематично веде інвентарну книгу із занесенням до неї відповідних змін про нові надходження, витрати та списання матеріальних цінностей;

-  складає перспективний план оснащення кабінету за погодженням із директором ліцею;

-  веде роботу по систематизації і каталогізації матеріальних об’єктів;

-  сприяє оновленню та удосконаленню матеріальної бази кабінету; забезпечує зберігання підзвітного майна;

-  керує і контролює роботу лаборанта, надає йому практичну допомогу;

- дотримується Статуту і Правил внутрішнього розпорядку ліцею «Галицький» ЛМР та інших правових актів.

 

3. Права

Завідувач кабінетом має право:

3.1. Вносити пропозиції на розгляд дирекції, ради ліцею, батьківської ради щодо матеріального забезпечення кабінету у порядку, визначеному законодавством.

3.2. Давати учням під час занять, перерв, позакласних заходів обов’язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни. Притягати учнів до відповідальності, передбаченої Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку, у разі пошкодження ними майна ліцею.

 

4. Відповідальність

Завідувач кабінетом несе відповідальність:

4.1. За впорядкування, зберігання і використання навчально-наочних посібників, обладнання та інших матеріальних цінностей.

4.2. За безпечний  та належ¬ний санітарний стан кабінету; за дотримання правил з охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки.

4.3. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку ліцею «Галицький», законних розпоряджень директора  та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, завідувач кабінетом несе дис¬циплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законо¬давством.

4.4. За життя і здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу;

4.5. За нанесені ліцею чи учасникам навчального процесу збитки у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків учитель несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, визна¬чених трудовим чи цивільним законодавством.

 

5. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Завідувач кабінетом:

5.1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження  відповідно до розкладу навчальних занять. Бере участь в обов'язкових планових загальношкільних заходах, самостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов'язками.

5.2. Одержує від адміністрації ліцею матеріали нормативно-право¬вого і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами. 

5.3. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетентності, з адміністрацією і педагогічними працівниками.