15:39 09.12.2021 Охорона праці

Посадова інструкція гардеробника

...

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква¬ліфікаційної характеристики загальногалузевої професії робітника «гардеробник». 

При розробці Інструкції враховані рекомендації про організацію охорони праці в загальноосвітніх закладах освіти.

1.2. Гардеробник приймається на роботу і звільняється з неї ди¬ректором ліцею «Галицький» ЛМР на основі подання завідуючого господарською роботою з числа осіб, яким виповнилося 18 років (без вимог до освіти і досвіду роботи).

1.3. Гардеробник підпорядковується директору та завідуючому господарською роботою. 

1.4. У своїй роботі гардеробник керується правилами прийому і зберігання особистих речей; правилами оформлення документів у випадку втрати жетона; графіком роботи ліцею «Галицький»; правилами й нор¬мами охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та про¬типожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішньо¬го трудового розпорядку школи і цією Інструкцією.

 

2.  Посадові обов'язки

Гардеробник виконує такі обов'язки:

2.1.  Приймає на зберігання верхній одяг, головні убори, інші особисті речі від працівників школи, учнів, батьків учнів і відвіду¬вачів школи.

2.2. Видає працівникам ліцею «Галицький», учням, батькам учнів або відвіду¬вачам жетони із зазначенням номера місця зберігання речей і видає одяг та інші речі після повернення йому жетона.

2.3. Утримує в чистоті й порядку приміщення гардеробної. Виконує правила  та норми  охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту. Один раз на три роки проходить навчання з охорони праці та техніки безпеки із складанням екзамену. 

2.4.. Надає допомогу інвалідам, малолітнім і особам похилого віку під час роздягання й одягання.

2.5. Забезпечує збереження речей, зданих на зберігання.

2.6.  Негайно повідомляє адміністрацію  про втрату ре¬чей, зданих на зберігання, і вживає заходів щодо їх пошуку.

2.7. Виконує доручення завідуючого господарством.

 

3.  Права

Гардеробник має право:

3.1. На обладнання робочого місця (гардеробної) згідно з вста¬новленими нормами, які забезпечують можливість виконання ним посадових обов'язків.

3.2. Користуватися відпустками, надбавками, різними видами пільг та заохочень, гарантіями та правами,  передбаченими для працівників чинним законодавством.

 

 

4.  Відповідальність

4.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при¬чин Правил внутрішнього трудового розпорядку ліцею  «Галицький», законних наказів і розпоряджень адміністрації ліцею та інших локальних нор¬мативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструк¬цією, гардеробник несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

4.2. За завдані ліцею «Галицький»  та учасникам освітнього процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки гардеробник несе матеріальну відповідальність у порядку і межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законо¬давством.

 

 

 

5. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Гардеробник:

5.1. Працює в режимі нормованого робочого дня за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором ліцею  «Галицький»  за поданням завідуючого господарством.

5.2. Проходить інструктаж з правил прийому і зберігання особи¬стих речей, а також з техніки безпеки, виробничої санітарії та по¬жежної безпеки під керівництвом завідуючого господарством. 

5.3. У випадку простою (відсутності роботи в гардеробній) може бути тимчасово залучений до виконання обов'язків прибиральника службових приміщень згідно з розпорядженням завідуючого господарством.

 

Новини

...
21:11 18.06.2024 Життя школи
...
22:47 17.06.2024 Життя школи
...
18:58 17.06.2024 Життя школи
П'ятий день нашого шкільного дозвілля
...
19:33 13.06.2024 Життя школи
...
14:31 13.06.2024 Життя школи
Запрошуємо вас на щорічний звіт директора
...
20:59 12.06.2024 Життя школи
...
20:08 12.06.2024 Життя школи
Другий день школи дозвілля «Дикі леви"...
...
21:43 10.06.2024 Життя школи
Сьогодні насичений день для наших вчителів
...
20:51 10.06.2024 Життя школи
Школа дозвілля "Дикі леви" відкрита
...
21:18 10.06.2024 Життя школи
Сьогодні на засіданні педагогічної ради вчителі вивчали методичні матеріали громадської організації IREX

Оголошення

Mediahouse