15:44 09.12.2021 Охорона праці

Посадова інструкція керівника гуртка

...

1. Загальні положення

1.1 Ця посадова інструкція розроблена на основі Кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 665 від 01 червня 2013 року.

При розробці інструкції враховані рекомендації про організацію охорони праці в загальноосвітніх закладах освіти.

1.2. Керівник гуртка призначається і звільняється з посади наказом директора ліцею «Галицький» ЛМР.

1.3. Керівник гуртка повинен мати вищу педагогічну освіту за фахом.

1.4. Керівник гуртка підпорядковується директору та заступникам ди¬ректора ліцею «Галицький» з навчально-виховної роботи.

1.5. Повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію ООН про права дитини, інші нормативно-правові акти, що регламентують освітню діяльність в загальноосвітньому закладі; основи загальнотеоретичних дисциплін в обсязі, необхідному для вирішення педагогічних, методичних та організаційно-управлінських завдань; педагогіку, психологію, вікову фізіологію, шкільну гігієну; методику викладання предмету; методику виховної роботи; вимоги до оснащення та обладнання навчального кабінету або інших місць проведення занять і підсобних приміщень до них; засоби навчання та їх дидактичні можливості; основи наукової організації праці; нормативні документи з питань навчання і виховання дітей та молоді; сучасні педагогічні технології навчання; основи роботи з текстовими редакторами, електронними таблицями, електронною поштою та браузерами, мультимедійним обладнанням; правила внутрішнього трудового розпорядку освітнього закладу; правила з охорони та гігієни праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки

 

2. Завдання та обов’язки

2.1.    Забезпечує додаткову освіту, розвиток творчих здібностей учнів ліцею «Галицький».

2.2.    Сприяє саморозвитку та самореалізації учнів.

2.3.    Комплектує склад учнів гуртка, секції, студії, клубного чи іншого дитячого об'єднання і вживає заходів щодо його збереження протягом строку навчання.

2.4.    Забезпечує педагогічно обґрунтований вибір форм, засобів і методів роботи (навчання) виходячи з психофізіологічної доціль¬ності.

2.5.    Забезпечує режим дотримання норм і правил техніки безпеки навчальному закладі. Розробляє інструкції з охорони праці по видах робіт, що стосуються його діяльності.

2.6.    Організовує та планує освітній процес, забезпечує виконання навчальних програм відповідно до навчального плану та графіка навчально-виховного процесу. 

2.7.    Бере участь у розробці та реалізації освітніх програм.

2.8.    Забезпечує підготовку та подання звітної документації встановленого зразка.

2.9.    Відповідає за стан закріпленого за ним навчального кабінету або іншого приміщення, наочності, навчально-методичного забезпечення. 

2.10.   Координує взаємодію учнів між собою під час занять і позашкільних заходів.

2.11.   Виконує правила  і норми  охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, забезпечує охорону життя і здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу.

2.12.   Підтримує зв’язки з батьками, надає їм консультативну педагогічну допомогу з питань освіти, фізичного й психічного розвитку їх дітей.

2.13.   Допускає до занять представників адміністрації з метою контролю та оцінки своєї діяльності.

2.14.   Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дітей, учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. 

2.15.   Організовує позакласні культурно-виховні заходи, сприяє проведенню диспутів, екскурсій, зборів тощо. 

2.16.   Бере участь у роботі педагогічної ради, нарад при директорові, заступниках директора, у діяльності методичних комісій ліцею та м. Львова, в інших формах методичної роботи.

2.17.   Вдосконалює педагогічну майстерність, загальну культуру, підвищує фаховий і кваліфікаційний рівень.

2.18.   Проходить постійні медичні  огляди, навчання та інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки.

2.19.   Дотримується етичних норм поведінки в комплексі, побуті, громадських місцях, які відповідають соціальному статусу педагога. 

2.20.   Дотримується Статуту ліцею «Галицький» ЛМР,  Правил внутрішнього трудового розпорядку, інших локальних правових актів навчального закладу.

2.21.   Керівнику гуртка забороняється: змінювати розклад занять без згоди з адміністрацією  відміняти чи скорочувати їх.

 

3. Права

Керівник гуртка має право:

3.1. Брати участь в управлінні ліцеєм в порядку, передбаченому Ста¬тутом ліцею «Галицький» ЛМР та вносити пропозиції щодо  покращення умов проведення навчального процесу.

3.2.  На захист професійної честі та гідності.

3.3. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, які містять оцін¬ку його діяльності, давати відповідні пояснення.

3.4. Захищати свої інтереси самостійно або через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов'язаного з порушенням учителем норм професійної етики.

3.5. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду¬вання, за виключенням випадків, передбачених законом.

3.6. Вільно обирати і використовувати методики навчання і вихо¬вання, навчальні посібники і матеріали, підручники.

3.7. Підвищувати свою кваліфікацію.

3.8. Атестуватися згідно з чинним Положенням про атестацію педагогічних працівників на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації.

3.9. Давати учням під час занять і перерв обов'язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках, передбачених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку ліцею.

3.10. Користуватися відпустками, надбавками, різними видами пільг та заохочень, гарантіями та правами,  передбаченими для педагогічних працівників чинним законодавством.

 

4. Відповідальність

4.1. У визначеному законодавством України порядку керівник гуртка несе відповідальність за:

—    реалізацію не в повному обсязі навчальних програм;

—    життя і здоров'я учнів під час занять;

—    порушення прав і свобод учнів.

4.2. За безпечний  та належ¬ний санітарний стан приміщення, в якому проводиться заняття.

4.3. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку ліцею «Галицький», законних розпоряджень директора ліцею та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених даною Інструкцією, керівник гуртка несе дис¬циплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законо-давством.

4.4. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку керівник гуртка може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України «Про освіту». Звільнення за цей вчинок не є мірою дисциплінарної відповідальності.

 

 

 

4.5. За нанесені ліцею чи учасникам навчального процесу збитки у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків керівник гуртка несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, визна¬чених трудовим чи цивільним законодавством.

 

 

5. Повинен знати

5.1. Предмет та методику викладання, виховні цілі, особливості змісту навчальної програми.

5.2. Основні вимоги до реалізації програми.

5.3. Навчальні, виховні, розвиваючі, освітні функції організації навчально-виховного процесу.

5.4. Вимоги нормативних документів з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

5.5. Норми оцінювання знань, умінь і навичок учнів.

5.6. Вимоги до ведення навчальної документації.

5.7. Основні теорії методів навчання, їх класифікацію.

5.8. Цілі, принципи, організацію, нормативне забезпечення освіти, зміст і засоби оптимізації процесу навчання.

5.9. Психологічні основи диференційованого навчання, форми, методи і засоби навчально-виховного процесу.

5.10. Сутність уроку як основної форми процесу навчання і виховання.

5.11. Підходи до вибору форм, засобів і методів навчання з ураху¬ванням конкретних умов.

5.12. Основи формування системності знань учнів.

5.13. Особливості функціонування учнівського колективу як засобу виховання.

5.14. Методику підготовки, проведення й аналізу виховних заходів та роботи з батьками.

5.15. Сучасні методики навчання.

5.16. Основну і додаткову літературу з даного предмета.

5.17. Форми і методи вдосконалення педагогічної майстерності, уза¬гальнення педагогічного досвіду.

5.18. Вимоги до матеріально-технічного оснащення навчально-виховного процесу.

 

6. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Керівник гуртка повинен мати відповідну вищу освіту за фахом.

6.2. Володіти сучасними формами, методами, прийомами організації навчально-виховного процесу. Проявляти ґрунтовну професійну компетентність.

6.3. Забезпечувати свідому дисципліну учнів на заняттях.

6.4. Забезпечувати результативність та якість своєї праці.

6.5. Впроваджувати інформаційно-комунікаційні та інші педагогічні технології, розробляти мультимедійні презентації та програми.

6.6. Проходити навчання на курсах підвищення кваліфі¬кації з предмета і раз на 3 роки  з охорони праці та безпеки життєдіяльності з наступною атестацією.

6.7. Проводити вступний, первинний, цільовий та позаплановий інструктажі учнів з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією у відповідних журналах.

6.8. Ефективно застосовувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності.

6.9. Повинен мати ціннісні орієнтації, спрямовані на культурний, духовний розвиток людини як особистості.

7. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

7.1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження у відповідності з розкладом навчальних занять. Бере участь в обов'язкових планових загальношкільних заходах, самостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов'язками.

7.2. В період канікул, які не співпадають з відпусткою, залучається адміністрацією ліцею до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навчальне навантаження до початку канікул.

7.3. Одержує від адміністрації ліцею матеріали нормативно-право¬вого і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетентності, з адміністрацією і педагогічними праців¬никами.

 

Оголошення

Mediahouse