15:20 09.12.2021 Охорона праці

Посадова інструкція робітника з обслуговування та поточного ремонту будівель, споруд та обладнання

...

1. Загальні положення

1.1.    Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква¬ліфікаційної характеристики загальногалузевої професії робітника «Робітник з обслуговування та поточного ремонту будівель, споруд та обладнання» (далі — робітник).

При розробці інструкції враховані рекомендації про організацію охорони праці в загальноосвітніх закладах освіти.

1.2. Робітник приймається на роботу і звільняється з неї ди¬ректором ліцею «Галицький» ЛМР на основі подання завідуючого господарством з числа осіб, яким виповнилося 18 років (без вимог до освіти і досвіду роботи).

1.3. Робітник підпорядковується безпосередньо завідуючому господарством. 

1.4. У своїй роботі робітник керується постановами місцевих органів влади з питань санітарії, благоустрою, зовнішнього вигляду та стану будівель; правилами санітарії та гігієни щодо утримання вулиць, приміщень тощо; правилами експлуатації обладнання, що об¬слуговується; правилами безпеки під час виконання ремонтно-буді¬вельних робіт; правилами й нормами охорони праці, виробничої са-нітарії і протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку ліцею «Галицький»  і цією Інструкцією.

2. Посадові обов’язки 

2.1. Підтримування в належному стані будівель і приміщень ліцею.

2.2. Проведення поточних ремонтних робіт різного профілю.

2.3. Проведення сезонної підготовки будівель, споруд, обладнан¬ня, механізмів.

2.4. Усування їх пошкоджень за заявками працівників ліцею.

2.5. Здійснення періодичного огляду технічного стану будівель, спо¬руд, обладнання, механізмів, їх технічного обслуговування і поточ¬ного ремонту з виконанням усіх ремонтних робіт (штукатурних, ма¬лярних, бетонних та ін.) із застосуванням риштувань, підвісних та інших підйомних пристосувань.

2.6. Здійснення поточного ремонту і технічного обслуговування сис¬тем водопостачання, каналізації, теплопо¬стачання, вентиляції, кондиціонування повітря, водостоків та іншого обладнання, механізмів, конструкцій із виконанням слюсарних, зва¬рювальних, паяльних робіт та підтримування в їх робочому стані.

2.7. Проведення монтажу, демонтажу і поточного ремонту електрич¬них мереж та електрообладнання з виконанням електротехнічних робіт (при наявності допуску).

2.8. Дотримання технології виконання ремонтно-будівельних, слю¬сарних, електротехнічних і зварювальних робіт; правил експлуатації і утримання будівель, обладнання, механізмів, машин, споруд; правил з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

2.9. Ведення обліку витрат води, електроенергії та інших видів енер¬гоносіїв на підставі показів відповідних приладів (лічильників).

 

3.  Права

Робітник має право:

3.1. Бути забезпеченим відповідним обладнанням, інструментами, матеріалами, засобами індивідуального захисту  відповідно до встановлених норм. Проходити навчання з охорони праці, здобувати відповідну групу допуску для роботи з електрикою.

3.2. Забороняти використання непрацюючих та небезпечних об'єктів (обладнання, машин, механізмів, приладів, конструкцій тощо).

3.3. Відмовитись від проведення небезпечних для життя і здоро¬в'я робіт в умовах нездійснення необхідних заходів безпеки.

3.4.  Знайомитися з проектами рішень керівництва ліцею,  що стосуються його діяльності.

3.5.  Вносити на розгляд керівництва пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, передбаченими інструкцією.

 

4.  Відповідальність

4.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Правил внутрішнього трудового розпорядку ліцею «Галицький», законних наказів і розпоряджень адміністрації школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, робітник несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

4.2. За завдані ліцею «Галицький»  та учасникам освітнього процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки робітник несе матеріальну відповідальність у порядку і межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законо¬давством.

 

5. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Робітник:

6.1. Працює в режимі нормованого робочого дія за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором ліцею «Галицький» за поданням завідуючого господарством.

6.2. Проходить інструктаж з техніки безпеки, виробничої сані¬тарії та пожежної безпеки під керівництвом завідуючого господарством.

 

Новини

...
18:13 25.02.2024 Місто
...
17:53 25.02.2024 Життя школи
Наші дев'ятикласники приєдналися до Парламентського онлайн-уроку
...
20:56 22.02.2024 Спорт
Наші вчителі готуються до відбору в Лігу вчителів
...
20:30 22.02.2024 Залучення батьків до освітнього процесу
Цього тижня у нашому ліцеї була важлива подія
...
22:00 21.02.2024 Життя школи
Сьогодні для учнів 9-А класу наукова співробітниця Музею Гідності у Львові Олена Чебелюк провела екскурсію
...
21:46 21.02.2024 Життя школи
...
22:58 20.02.2024 Життя школи
Учні початкової школи сьогодні мали неймовірну можливість відвідати Львівську національну філармонію
...
22:41 20.02.2024 Життя школи
...
21:05 16.02.2024 Життя школи
Продовжуємо співпрацю з організацією AIESEC
...
20:34 16.02.2024 Життя школи
Незабутній день у Львівській обласній бібліотеці для дітей

Оголошення

Mediahouse