15:54 09.12.2021 Охорона праці

Посадова інструкція соціального педагога

...

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі Кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 665 від 01 червня 2013 року. 

При розробці інструкції враховані рекомендації про організацію охорони праці в загальноосвітніх закладах освіти.

1.2. Соціальний педагог призначається на посаду і звільняється з неї ди¬ректором ліцею «Галицький» ЛМР.

1.3. Соціальний педагог повинен мати повну або базову вищу педагогіч¬ну освіту (без вимог до стажу педагогічної роботи).

1.4.  Соціальний педагог підпорядковується безпосередньо заступнику директора ліцею з навчально-виховної роботи, який займається виховною роботою.

1.5. Повинен знати: закони України щодо розвитку освітньої галузі, інші нормативно-правові акти, що регламентують освітню діяльність; пріоритетні напрями розвитку освітньої галузі України; Конвенцію про права дитини; педагогіку, дитячу, вікову і соціальну психологію; психологію стосунків, індивідуальні і вікові особливості дітей і підлітків, вікову фізіологію, шкільну гігієну; методи і форми моніторингу діяльності тих, що навчаються, вихованців; педагогічну етику; теорію і методику виховної роботи, організації вільного часу тих, що навчаються, вихованців; методи управління освітніми системами; сучасні педагогічні технології продуктивного, диференційованого, розвиваючого навчання, реалізації компетентнісного підходу; методи переконання, аргументації своєї позиції, встановлення контактів з тими, що навчаються, вихованцями різного віку, їх батьками (особами, які їх заміняють), колегами по роботі; технології діагностики причин конфліктних ситуацій, їх профілактики і дозволу; основи екології, економіки, соціології; трудове законодавство; основи роботи з текстовими редакторами, електронними таблицями, електронною поштою і браузерами, мультимедійним устаткуванням; правила внутрішнього трудового розпорядку ліцею; правила з охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.

 

 2. Завдання та обов’язки

2.1. Сприяє участі учнів у науковій, технічній, художній творчості, спортивній, суспільно-корисній діяльності.

2.2. Організовує роботу щодо спілкування дітей.

2.3 Проводить психолого-корекційну роботу з учнями.

2.4.    Соціальний педагог здійснює:

•   соціально-педагогічний супровід учнів, колективу та мікрогруп, осіб, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах;

•   просвітницьку та профілактичну роботу серед учасників освітнього процесу з питань запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей, злочинності, алкоголізму, наркоманії тощо;

•   вивчення та аналіз соціальних умов розвитку учнів, мікроколективу (класу чи групи), шкільного колективу в цілому, молодіжних і дитячих громадських організацій.

2.5.    Соціальний педагог освіти бере участь у:

•   роботi педагогічної ради, психолого-педагогічних консиліумів, семiнарiв і засiдань методичних комісій;

•   плануванні і реалізації завдань соціалізації учнів, адаптації їх у новому колективі і соціальному середовищі;

•   наданні допомоги дітям і сім’ям, що перебувають у складних життєвих обставинах або потребують посиленої педагогічної уваги чи мають особливі освітні потреби, в тому числі постраждалим від насильства та військових конфліктів.

2.6.    Соціальний педагог сприяє:

•   взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні учнів, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам (законним представникам);

•   захисту прав учнів від будь-яких видів і форм насильства, представляє їхні інтереси у правоохоронних і судових органах тощо;

•   формуванню у здобувачів освіти відповідальної поведінки, культури здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я;

•   попередженню конфліктних ситуацій, що виникають під час освітнього процесу, запобіганню та протидії домашньому насильству.

 

3.  Права

Соціальний-педагог має право:

3.1. Брати участь в управлінні ліцеєм в порядку, передбаченому Ста¬тутом ліцею «Галицький» ЛМР та вносити пропозиції щодо  покращення умов проведення навчального процесу.

3.2.  На захист професійної честі та гідності.

3.3. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, які містять оцін¬ку його діяльності, давати відповідні пояснення.

3.4. Захищати свої інтереси самостійно або через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов'язаного з порушенням учителем норм професійної етики.

3.5. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду¬вання, за виключенням випадків, передбачених законом.

3.6. Вільно обирати і використовувати методики навчання і вихо¬вання, навчальні посібники і матеріали, підручники.

3.7. Підвищувати свою кваліфікацію. Атестуватися згідно з чинним Положенням про атестацію педагогічних працівників на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації.

3.8. Давати учням під час занять і перерв обов'язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках, передбачених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку.

3.9. Користуватися відпустками, надбавками, різними видами пільг та заохочень, гарантіями та правами,  передбаченими для педагогічних працівників чинним законодавством.

 

 

4. Відповідальність

4.1. У визначеному законодавством України порядку педагог-організатор несе відповідальність за:

—   життя і здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу;

—    порушення прав і свобод учнів.

4.2. За безпечний  та належ¬ний санітарний стан приміщення, в якому перебуває.

4.3. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку ліцею «Галицький», законних розпоряджень директора  та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, педагог-організатор несе дис¬циплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законо¬давством.

4.4. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вихователь може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України «Про освіту». Звільнення за цей вчинок не є мірою дисциплінарної відповідальності.

4.5. За нанесені ліцею чи учасникам навчального процесу збитки у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків педагог-організатор несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, визна¬чених трудовим чи цивільним законодавством.

 

5.Повинен знати

5.1. Основні нормативні документи про освіту.

5.2. Основи трудового законодавства.

5.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5.4. Основні положення закону «Про охорону праці», нормативні документи з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально-вихов¬ного процесу.

5.5. Індивідуальні особливості вихованців.

5.6. Основні правила пожежної і електробезпеки.

5.7. Правила гігієни праці і виробничої санітарії.

5.8. Правила надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.

5.9. Правила користування засобами пожежогасіння та індивіду¬ального захисту.

5.10. Шляхи і правила евакуації.

5.11. Вимоги до ведення шкільної документації.

5.12. Психолого-педагогічну сутність і закономірності процесу вихо¬вання, важливість системного підходу до організації виховної роботи в ліцеї.

5.13. Особливості функціонування учнівського колективу як засобу виховання.

5.14. Педагогічні основи учнівського самоврядування.

5.15. Зміст, форми і методи роботи всіх типів організації учнів.

5.16. Методику соціально-педагогічних досліджень виховного процесу.

5.17. Зміст, форми і методи організації роботи ліцею як центру вихов¬ної роботи в районі.

5.18. Методику підготовки і проведення виховних заходів.

5.19. Сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових, моло¬діжних об'єднань, рухів, організацій, їх роль і місце у становленні дитячої особистості.

 

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

6.1. Працює за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором ліцею «Галицький». Бере участь в обов'язкових планових загальношкільних заходах, самостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов'язками.

6.2. В період канікул, які не збігаються з відпусткою, залучається адміністрацією ліцею до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навчальне навантаження до початку канікул.

6.3. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх учителів на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією (залежно від тривалості заміни).

6.4. Подає заступнику директора школи з виховної роботи пись¬мовий звіт про свою діяльність за певний період роботи (семестр, навчальний рік).

6.5. Одержує від адміністрації ліцею матеріали нормативно-право¬вого і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетентності, з адміністрацією і педагогічними праців¬никами.

6.6. Підтримує тісні контакти з органами учнівського самоврядування, освітніх установ позашкільної освіти дітей і громадськими організаціями.

6.7. Контактує з сім'ями вихованців. Залучає батьків до організації позаурочної роботи.

 

Новини

...
08:15 12.04.2024 «Lviv School Quiz» (Львівський шкільний квіз)
Другий етап районного етапу «Lviv School Quiz»
...
20:52 11.04.2024 Життя школи
...
14:33 10.04.2024 Життя школи
...
20:44 09.04.2024 Життя школи
...
08:06 09.04.2024 Життя школи
Наші учні 7-10 класів відчули справжню магію театру під час перегляду вистави «Слово про похід Ігорів»
...
21:36 08.04.2024 Життя школи
...
17:42 07.04.2024 Життя школи
Великі враження від творчого процесу в 3-А та 2-Б класах
...
17:30 07.04.2024 Життя школи
Вокальний ансамбль "Соловейки" здобув І премію
...
16:16 07.04.2024 Життя школи
...
22:07 04.04.2024 «Lviv School Quiz» (Львівський шкільний квіз)
Наші четвертокласники знову взяли участь у районному етапі «Lviv School Quiz»

Оголошення

Mediahouse