16:17 09.12.2021 Охорона праці

Посадова інструкція завідувача кабінетом фізики

...

1.  Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі  Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів. При розробці інструкції враховані рекомендації про організацію охорони праці в загальноосвітніх закладах освіти.

1.2. Завідувача кабінетом фізики призначає директор із числа досвідчених учителів наказом по ліцею.

1.3. Завідувач кабінету фізики у своїй роботі підзвітний директору ліцею «Галицький» ЛМР.

1.4. Повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію ООН про права дитини, інші нормативно-правові акти, що регламентують освітню діяльність в загальноосвітньому закладі; вимоги до оснащення та обладнання навчального кабінету і підсобних приміщень до них; основи наукової організації праці; Положення про навчальний кабінет; правила внутрішнього трудового розпорядку освітнього закладу; правила з охорони та гігієни праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки.

 

2. Завдання та обов’язки

2.1. Основними завданнями завідувача кабінетом фізики є:

- створення і забезпечення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу і реалізації завдань відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти; 

-  створення передумов для організації індивідуального і диференційованого навчання;

-  реалізації практично-дійової і творчої складових змісту навчання;

-  забезпечення профільного і поглибленого навчання;

-  організація роботи гуртків, факультативів, індивідуальних і групових занять;

- організація поповнення кабінету обладнанням, приладами та іншими матеріалами, приймання матеріальних цінностей (крім меблів) під відповідальність на збереження, забезпечення зберігання підзвітного майна, участь в інвентаризації та списуванні майна кабінету.

-  стимулювання соціалізації учнів, формування в них загальної культури, свідомого вибору ними професії та готовності функціонування в ринкових умовах.

-  забезпечення режиму дотримання правил і норм з охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальному закладі.

2.2. Завідувач кабінетом фізики виконує такі посадові обов’язки:

-   забезпечує умови для  проведення уроків та позакласних заходів, підтримує під час занять належний порядок і дисципліну у кабінеті;

-   виконує правила і норми охорони праці, безпеки (електричної, пожежної), забезпечує безпеку життєдіяльності учнів під час навчального процесу;

-   приймає заходи щодо першої долікарської допомоги, повідомляє керівництво ліцею у випадку травм;

-   проводить чи організовує проведення іншими педагогами вступного, первинного, повторного чи цільового інструктажу з охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів у кабінеті з обов’язковою реєстрацією у класному журналі та журналі визначеного взірця;

-   вносить пропозиції щодо покращення умов праці і навчання учнів;

-   здійснює контроль за дотриманням учнями правил безпеки життєдіяльності;

-    несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо;

-   контролює стан обладнання навчального кабінету, його забезпечення протипожежним інвентарем, медичними та індивідуальними засобами захисту, а також наочною агітацією з питань забезпечення безпечних умов праці та навчання;

-   забороняє використання обладнання, не передбаченого Типовими переліками;

-   здійснює навчання та інструктаж учнів і вихованців з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час робіт, передбачених навчальними програмами;

-   розробляє і періодично переглядає (не менш як 1 раз на 3 роки) інструкції з охорони праці, подає їх на затвердження директору;

-   не допускає до проведення навчальних занять або робіт учасників навчально-виховного процесу без передбаченого спецодягу та інших засобів індивідуального захисту;

-   не допускає проведення занять, пов'язаних з небезпекою для життя й здоров'я учнів і працівників ліцею. При виявленні таких фактів повідомляє про це заступника директора з навчально-виховної роботи, проводить своєчасне розслідування і облік нещасних випадків, пов'язаних з роботою учнів у кабінеті; вживає заходи щодо усунення причин, які призвели до нещасного випадку;

-   систематично веде інвентарну книгу із занесенням до неї відповідних змін про нові надходження, витрати та списання матеріальних цінностей;

-   перспективний план оснащення кабінету за погодженням із директором ліцею;

-   веде роботу по систематизації і каталогізації матеріальних об’єктів;

-   сприяє оновленню та удосконаленню матеріальної бази кабінету;

-   забезпечує зберігання підзвітного майна;

-   дотримується Статуту і Правил внутрішнього розпорядку ліцею «Галицький» ЛМР та інших правових актів;

-   вносить пропозиції щодо покращення умов праці і навчання;

-   допускає у визначеному порядку на заняття представників дирекції ліцею;

-   бере участь у роботі педагогічної ради і нарадах, які проводяться дирекцією;

-   чергує в у відповідності з графіком чергувань на перервах між уроками, а також за 20 хв. до початку і протягом 20 хв. після закінчення занять;

-   дотримується етичних норм поведінки в навчальному закладі, побуті, в громадських місцях, які відповідають соціальному статусу вчителя.

 

3. Права

Завідувач кабінетом фізики має право:

3.1. Вносити пропозиції на розгляд дирекції, ради ліцею, батьківської ради щодо матеріального забезпечення кабінету у порядку, визначеному законодавством.

3.2. Давати учням під час занять, перерв, позакласних заходів обов’язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни. Притягати учнів до відповідальності, передбаченої Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку, у разі пошкодження ними майна ліцею.

 

 

4. Відповідальність

Завідувач кабінетом фізики несе відповідальність:

4.1. За впорядкування, зберігання і використання навчально-наочних посібників, обладнання та інших матеріальних цінностей.

4.2.   За безпечний  та належ¬ний санітарний стан кабінету.

4.3.  За безпечний стан робочих місць, приладів, інструментів, належний санітарний стан приміщень.

4.4. Відповідальність за проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, а також записів в класному журналі та «Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів».

4.5. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку ліцею «Галицький», законних розпоряджень директора  та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених даною Інструкцією, завідувач кабінету несе дис¬циплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законо¬давством.

4.6. За життя і здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу;

4.7. За нанесені ліцею чи учасникам навчального процесу збитки у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків учитель несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, визна¬чених трудовим чи цивільним законодавством.

 

5. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Завідувач кабінетом фізики:

5.1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження  відповідно до розкладу навчальних занять. Бере участь в обов'язкових планових загальношкільних заходах, самостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов'язками.

5.2. Одержує від адміністрації ліцею матеріали нормативно-право¬вого і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами. 

5.3. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетентності, з адміністрацією і педагогічними працівниками.

 

Оголошення

Mediahouse