15:42 09.12.2021 Охорона праці

Посадова інструкція завідуючого господарством

...

1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики завідуючого господарством.  

При розробці інструкції враховані рекомендації про організацію охорони праці в загальноосвітніх закладах освіти.

1.2. Завідуючий господарством призначається на посаду і звільняється з неї директором ліцею «Галицький» ЛМР. У період відпустки і  тимчасової непрацездатності  його обов’язки виконує директор ліцею.

1.3. Завгосп здійснює керівництво роботою з господарського обслуговування ліцею. Забезпечує збереження господарського інвентарю, його відновлення та поповнення, а також додержання чистоти у приміщеннях та на прилеглій території. Стежить за станом приміщень та вживає заходів щодо своєчасного їх ремонту. Забезпечує працівників канцелярським приладдям та предметами господарського вжитку. Керує роботою обслуговуючого персоналу.

1.4. Завідуючий господарством повинен володіти достатнім практичним досвідом і виконувати  якісно та в повному обсязі  покладені на нього посадові обов’язки; має мати допуск з електробезпеки, якщо в штаті ліцею «Галицький» немає електрика.

1.5. Завідуючий господарством підпорядковується безпосередньо директору ліцею  «Галицький». 

1.6. У своїй діяльності керується Конституцією, Законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань адміністративно-господарської діяльності закладів освіти, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки  і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними правовими актами ліцею (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора), дотримується  Конвенції про права дитини; законодавства про працю; правил і норм з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту, цією Інструкцією.

 

2. Завдання та обов’язки

2.1. Забезпечення господарської діяльності ліцею та її керівництвом.

2.2. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу.

2.3. Забезпечення здорових та безпечних умов праці і навчання.

2.4. Прийом матеріальних цінностей, майна, меблів, інвентарю ліцею «Галицький» під відповідальність на зберігання в порядку,  встановленому законодавством.

2.5. Забезпечення працівників школи канцелярським приладдям, предметами господарського призначення.

2.6. Забезпечення своєчасної підготовки закладу до початку навчального року.

2.7. Здійснення поточного контролю за господарським обслуговуванням і належним технічним та санітарно-гігієнічним станом споруд, класів, навчальних кабінетів, майстерень, спортзалу, та інших приміщень, іншого  майна школи, а також їдальні відповідно до вимог норм і правил  життєдіяльності.

2.8. Контроль раціональних витрат матеріалів і коштів навчального закладу.

2.9. Керівництво роботою з благоустрою, озеленення і прибирання території ліцею «Галицький».

2.10. Спрямовування і координація роботи підпорядкованого йому технічного і обслуговуючого персоналу ліцею, ведення  обліку робочого часу цієї категорії працівників.

2.11. Організація інвентарного обліку майна, проведення інвентаризації майна, своєчасного складання звітності, ведення  документації щодо відповідної ділянки роботи.

2.12. Здійснення заходів щодо розширення господарської самостійності ліцею «Галицький», забезпечення своєчасного укладання  необхідних угод.

2.13. Забезпечення дотримання вимог охорони праці під час експлуатації головної будівлі та інших приміщень ліцею, технологічного, енергетичного обладнання, здійснення їх періодичного огляду і організація їх поточного ремонту. 

Розробляє інструкції з охорони праці по видах робіт, безпеки життєдіяльності та протипожежної охорони для допоміжного персоналу.

2.14. Забезпечення дотримання вимог техніки безпеки під час переміщення вантажів, вантажно-розвантажувальних  робіт, експлуатації транспортних засобів на території школи.

2.15. Організація дотримання норм пожежної безпеки забудов і споруд, нагляд за справністю засобів   пожежогасіння.

2.16. Забезпечення навчальних кабінетів, майстерень, побутових, господарських та інших приміщень обладнанням та   інвентарем, які відповідають правилам і нормам безпеки життєдіяльності, стандартам безпеки праці.

2.17. Організація проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок і електропроводки, пристроїв  заземлення, періодичне випробовування і відповідне підтвердження справності ємностей, які працюють під тиском, аналіз повітряного   середовища на вміст пилу, газів і парі шкідливих речовин, вимірювання рівня освітленості, радіації, шуму в  приміщеннях навчального закладу відповідно до правил і норм безпеки життєдіяльності.

2.18. Організація не менш як один раз на 3 роки  розробки інструкцій з охорони праці для технічного персоналу.

2.19. Організація та проведення інструктажів на робочому місці (первинний, періодичний, цільовий) технічного та обслуговуючого персоналу.

2.20. Отримання відповідно до поданих заявок засобів індивідуального захисту для працівників, учнів.

2.21. Забезпечення обліку, зберігання протипожежного обладнання. 

 

3. Права

Завідуючий господарством ліцею має право в межах своєї компетенції:

3.1.Давати обов’язкові для виконання розпорядження і вказівки підпорядкованим йому працівникам з числа  технічного і обслуговуючого персоналу ліцею  «Галицький».

3.2. Вільно відвідувати будь-які приміщення навчального закладу для контролю за збереженням майна, дотриманням правил  пожежної безпеки, виробничої санітарії і безпеки праці без порушення нормального перебігу навчального  процесу.

3.3. Робити подання директору ліцею про притягнення до дисциплінарної і матеріальної відповідальності працівників за знищення майна, порушення правил техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

3.4. Вносити пропозиції щодо вдосконалення організації праці технічного і обслуговуючого персоналу,  рекомендувати працівників цієї категорії до нагородження та заохочення.

3.5. Вступати у відносини з підрозділами сторонніх установ і організацій для вирішення оперативних питань виробничої діяльності, що входять до компетенції завідувача господарством. 

3.6. Представляти інтереси ліцею в сторонніх організаціях з питань, які належать до його компетенції.

3.7.  На захист професійної честі та гідності.

3.8. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, які містять оцін¬ку його діяльності, давати відповідні пояснення.

3.9. Захищати свої інтереси самостійно або через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування.

3.10. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду¬вання, за виключенням випадків, передбачених законом.

3.11. Підвищувати свою кваліфікацію.

3.12. Користуватися відпустками, надбавками, різними видами пільг та заохочень, гарантіями та правами,  передбаченими чинним законодавством.

    

 

 

 

4. Відповідальність

Завідуючий господарством школи  несе відповідальність за:

4.1. Збереження майна і господарського інвентарю ліцею, їх своєчасне відновлення і поновлення, дотримання правил з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки. 

4.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при¬чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку ліцею «Галицький», законних розпоряджень директора школи та інших локальних нор¬мативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструк¬цією, в тому числі за невикористання наданих прав, завідувач господарством несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

4.3. За завдані ліцею чи учасникам навчального процесу у зв'яз¬ку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки завгосп несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством

4.4. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних правил організації навчально-виховного процесу завідуючий господарством притягається до       адміністративної відповідальності в порядку і у випадках, передбачених адміністративним законодавством.

 

5. Взаємовідносини

Завідуючий господарством школи:

5.1. Працює в режимі ненормованого робочого дня.

5.2. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік. 

5.3.Отримує від директора ліцею «Галицький»  інформацію нормативно-правового та організаційно методичного, господарсько-розпорядчого характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

5.4. Систематично обмінюється з працівниками ліцею інформацією з питань, які належать до його компетенції.

 

Новини

...
20:59 12.06.2024 Життя школи
...
20:08 12.06.2024 Життя школи
Другий день школи дозвілля «Дикі леви"...
...
21:43 10.06.2024 Життя школи
Сьогодні насичений день для наших вчителів
...
20:51 10.06.2024 Життя школи
Школа дозвілля "Дикі леви" відкрита
...
21:18 10.06.2024 Життя школи
Сьогодні на засіданні педагогічної ради вчителі вивчали методичні матеріали громадської організації IREX
...
23:24 09.06.2024 Життя школи
Сьогодні в недільний ранок учні 5-А та 5-Б класів мали унікальну можливість переглянути фільм "Ок, дякую, бувай"
...
19:46 09.06.2024 Життя школи
Святе причастя
...
19:06 09.06.2024 Спорт
Наші вчителі продовжують брати участь у спортивних змаганнях Ліги-Т
...
18:12 09.06.2024 Спорт
Ліцей "Галицький" – чемпіон України з регбі-5
...
20:20 07.06.2024 Життя школи
У рамках ЕкоSTEM-тижня учні 9-А та 9- Б класів мандрували й досліджували чарівні Карпати

Оголошення

Mediahouse